7. redna seja Občinskega sveta občine Loška dolina

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št 62 – uradno prečiščeno besedilo in št. 88) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64 in št. 88) sklicuje župan 7. redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo v četrtek, 17. septembra 2015, ob 18. uri v sejni sobi Občine Loška dolina.

Datum: 10.09.2015

Dnevni red:

  1. Potrditev zapisnika 6.  redne seje, z dne 21.5. 2015
  2. Pregled realizacije sklepov
  3. Predlog sprememb Statuta Občine Loška dolina – prva obravnava
  4. Predlog sprememb in dopolnitev Odloka o kategorizaciji občinskih cest – prva obravnava
  5. Cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu Polhek pri Osnovni šoli heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu
  6. Dopolnitev Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Loška dolina za leto 2015
  7. Sklep o izbrisu zastavne pravice
  8. Podelitev priznanj Občine Loška dolina
  9. Sklep o ukinitvi javne posesti
  10. Kadrovske zadeve:

10a) Imenovanje direktorja JZ Snežnik

10b) Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet JZ Snežnik

10c) Imenovanje Občinske volilne komisije

11. Pobude in vprašanja

 

Župan Občine Loška dolina

Janez Komidar