3. redna seja Občinskega sveta občine Loška dolina

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št 62 – uradno prečiščeno besedilo in št. 88) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64 in št. 88) sklicuje župan Janez Komidar 3. redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo v četrtek, 15. januarja 2015, ob 18.00 uri, v sejni sobi Občine Loška dolina.

Datum: 08.01.2015

DNEVNI RED:

1. Potrditev zapisnika 2. redne seje, z dne 27.11.2014

2. Pregled realizacije sklepov

3. Regijski izvedbeni načrt na področju socialnega varstva za obdobje 2014-2016 za Primorsko notranjsko statistično regijo

4. Predlog Odloka o razglasitvi domačije z mlinom in žago Bajer za kulturni spomenik lokalnega pomena - prva obravnava

5. Predlog Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč na območju občine Loška dolina - prva obravnava

6. Predlog Odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2015 - prva obravnava

Predlog odloka o proračunu za leto 2015

7. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o postopkih in merilih za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Loška dolina

8. Imenovanje pooblaščenca Občine Loška dolina v skupščino JP Komunala Cerknica d.o.o.

Župan občine Loška dolina

Janez Komidar

Informacija: Plan izvajanja javnih del v letu 2015