24. redna seja Občinskega sveta občine Loška dolina

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 62 – uradno prečiščeno besedilo in št. 88) in drugega odst. 7. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64 in 88) sklicuje župan 24. redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo v četrtek, 24.4.2014, ob 18. uri v sejni sobi Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.

Datum: 16.04.2014

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 23. redne seje z dne 20.2. 2014

2. Pregled realizacije sklepov

3. Letno poročilo JP Komunala Cerknica d.o.o. za leto 2013

Poročilo - komunala

4. Letno poročilo javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča Cerknica za leto 2013

Poročilo - zdravstveni dom

5. Letno poročilo javnega zavoda OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu za leto 2013

Poročilo - šola

6. Letno poročilo javnega zavoda za kulturo in turizem grad Snežnik za leto 2013

Poročilo - Zavod grad Snežnik

7. Zaključni račun proračuna Občine Loška dolina za leto 2013

Zaključni račun

8. Kadrovske zadeve:

8a) Soglasje občinskega sveta k imenovanju direktorja zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča Cerknica

8b) Mnenje občinskega sveta k imenovanju direktorice Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica

9. Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad realizacijo priporočil in nad odpravo nepravilnosti, ki jih je v poročilih o notranji reviziji v Občini Loška dolina za leti 2011 in 2012 podal državni notranji revizor

10. Pobude in vprašanja

Župan Občine Loška dolina

Janez Komidar