22. redna seja Občinskega sveta občine Loška dolina

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 62 – uradno prečiščeno besedilo in št. 88) in drugega odst. 7. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64 in 88) župan občine Loška dolina sklicuje 22. redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo v četrtek, 23.1. 2014, ob 18.00 v sejni sobi Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.

Datum: 17.01.2014

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 21. redne seje z dne 19.12. 2013

2. Pregled realizacije sklepov

3. Odlok o proračunu Občine Loška dolina za leto 2014 – prva obravnava

Predlog proračuna 2014

4. Poročilo nadzornega odbora Občine Loška dolina o opravljenem nadzoru postavk proračuna, ki so po ekonomski klasifikaciji opredeljene na kontih skupine 43- investicijski transferi za leto 2013

5. Informacija o aktivnostih v Državnem svetu Republike Slovenije

6. Pobude in vprašanja

Župan Občine Loška dolina

Janez Komidar

INFORMACIJA:

1. Plan izvajanja javnih del v letu 2014

2. Sklep o zadržanju objave in izvajanja sklepa Občinskega sveta občine Loška dolina

3. Poročilo o potrditvi investicijske dokumentacije