21. redna seja Občinskega sveta Občine Loška dolina

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 62 – uradno prečiščeno besedilo in št. 88) in drugega odst. 7. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64 in 88) sklicuje župan 21. redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo v četrtek, 19.12. 2013, ob 18. uri v sejni sobi Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.

Datum: 12.12.2013

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 20. redne seje z dne 3.10. 2013

2. Pregled realizacije sklepov

3. Soglasje k cenam socialno varstvenih storitev – pomoč družini na domu

4. Odlok o proračunu Občine Loška dolina za leto 2014 – prva obravnava

Predlog proračuna 2014 - prva obravnava

5. Elaborat o oblikovanju cen za oskrbo s pitno vodo v Občini Loška dolina

6. Letni program ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Loška dolina za leto 2014

7. Letni program športa Občine Loška dolina za leto 2014

8. Kadrovske zadeve:

Imenovanje direktorja Javnega zavoda za kulturo in turizem grad Snežnik

9. Poročilo nadzornega odbora Občine Loška dolina o opravljenem nadzoru poslovanja proračunskega uporabnika Javni zavod za kulturo in turizem grad Snežnik

10. Poročilo nadzornega odbora Občine Loška dolina o opravljenem nadzoru programa 160690002 – nakup zemljišč

11. Pobude in vprašanja

INFORMACIJA:

1. Poročilo o delu župana in občinske uprave

2. Poročilo o potrditvi investicijske dokumentacije

3. Obrazložitev JP Komunala Cerknica d.o.o.

Župan občine Loška dolina

Janez Komidar