18. redna seja Občinskega sveta občine Loška dolina

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 62 – uradno prečiščeno besedilo) in drugega odst. 7. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64) sklicuje župan občine Loška dolina 18. redno sejo Občinskega sveta občine Loška dolina, ki bo potekala 30.5.2013 ob 18. uri v sejni sobi Občine Loška dolina.

Datum: 23.05.2013

Dnevni red:1. Potrditev zapisnika 17. redne seje z dne 25.4. 20132. Pregled realizacije sklepov3. Predlog odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Loška dolina – druga obravnava4. Predlog odloka o plakatiranju in oglaševanju v Občini Loška dolina – druga obravnava5. Predlog pravilnika o podeljevanju priznanj Občine Loška dolina6. Elaborat o oblikovanju cen za oskrbo s pitno vodo v Občini Loška dolinaPrimer položniceElaborat7. Poročilo Policijske postaje Cerknica o varnostnih razmerah v Občini Loška dolina8. Obravnava in potrditev liste kandidatov za sestavo Razvojnega sveta Notranjsko kraške regije9. Imenovanje vršilca dolžnosti direktorja Javnega zavoda za kulturo in turizem grad Snežnik10. Mnenje Občinskega sveta o kandidatih za ravnatelja Osnovne šole heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu11. Pobude in vprašanjaŽupan Občine Loška dolinaJanez KomidarINFORMACIJA:  • Poročilo o stroških vzdrževanja v OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu
  • Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke za leto 2012