16. redna seja Občinskega sveta občine Loška dolina

Župan občine Loška dolina sklicuje 16. redno sejo Občinskega sveta, ki bo v četrtek, 18.12.2008 ob 18. uri v sejni sobi Občine Loška dolina

Datum: 11.12.2008

številka: 032-7/2008-1datum: 8. decembra 2008Na podlagi 22. člena statuta Občine Loška dolina (Ur. list RS, št. 49/99 in 22/00) in 11. člena poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Ur. list RS, št. 85/99)S K L I C U J E M16. redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo vČETRTEK, 18. decembra 2008 ob 18. uri,v sejni sobi Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložuz naslednjimD N E V N I M R E D O M:1. Potrditev zapisnika 15. redne seje, z dne 09.10.2008zapisnik2. Pregled realizacije sklepov3. Predlog cen programov predšolske vzgoje v vrtcu Polhek pri Osnovni šoli heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložugradivo4. Soglasje k cenam socialno varstvenih storitev-pomoč družini na domugradivo5. Predlog za povišanje cen storitev oskrbe s pitno vodogradivo6. Predlog za povišanje cen storitev oskrbe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih vodagradivo7. Predlog za povišanje cen komunalnih storitev ravnanja s komunalnimi odpadkigradivo8. pobude in vprašanjaŽupan Občine Loška dolinaJanez Sterle