Vabilo na 15. redno sejo Občinskega sveta

Župan Občine Loška dolina sklicuje 15. redno sejo Občinskega sveta, ki bo v četrtek, 9. oktobra 2008 ob 19. uri, v sejni sobi Občine Loška dolina

Datum: 30.09.2008

z naslednjimD N E V N I M R E D O M:1.potrditev zapisnika 14. redne seje, z dne 19.06.2008zapisnik2.pregled realizacije sklepov3.odlok o zaključnem računu proračuna Občine Loška dolina za leto 2007 (gradivo ste že prejeli)Odlok o ZR4.poročilo o poslovanju javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča Cerknica za leto 2007 (gradivo ste že prejeli) Poročilo ZD5.poročilo o poslovanju javnega podjetja Komunala Cerknica d.o.o. za leto 2007(gradivo ste že prejeli)Poročilo Komunala6.odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2008 (skrajšani postopek)Rebalans-gradivoOdlokObrazložitevBilanca - splošni delBilanca - posebni delNačrt razvojnih programovLetni načrt - nepremičnine7.odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici občine Loška dolina na nepremičninah (skrajšani postopek)Predkupna pravica8.odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Loška dolina (skrajšani postopek)Ravnanje s komunalnimi odpadki9.podelitev priznanja »Zlati grb Občine Loška dolina«Zlati grb10.pobude in vprašanjaŽupan Občine Loška dolinaJanez SterleInformacija: Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Loška dolina v prvem polletju 2008Poročilo