14. redna seja Občinskega sveta občine Loška dolina

Župan občine Loška dolina sklicuje 14. redno sejo Občinskega sveta, ki bo v četrtek, 19. junija 2008 ob 19. uri.

Datum: 13.06.2008

številka: 032-4/2008

datum: 6. junija, 2008Na podlagi 22. člena statuta Občine Loška dolina (Ur. list RS, št. 49/99 in 22/00) in 11. člena poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Ur. list RS, št. 85/99)S K L I C U J E M14. redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo vČETRTEK, 19. junija 2008 ob 19. uri,

v sejni sobi Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložuz naslednjimD N E V N I M R E D O M:1. potrditev zapisnika 13. redne seje, z dne 17.04.2008

zapisnik_13__seje.pdf

2. pregled realizacije sklepov3. poročiloo poslovanju javnega zavoda OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu za leto 20074. poročilo o poslovanju javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča Cerknica za leto 2007

4__porocilo_zd.pdf

5. poročilo o poslovanju javnega podjetja Komunala Cerknica d.o.o. za leto 2007

5__porocilo_jp_komunala.pdf

6. osnutek odloka o zaključnem računu proračuna Občine Loška dolina za leto 2007 (gradivo ste že prejeli)

6__zakljucni_racun_proracuna_2007_uvod.pdf

zaklucni_racun_proracuna_vsebina_.pdf

zakljucni_racun_2007_obrazlozitev_.pdf

zaklucni_racun_proracuna_bilance_.pdf

7. soglasje k oblikovanju šestega oddelka v vrtcu Polhek

7__nov_odd__v_vrtcu.pdf

8. pravilnik o kriterijih in načinusprejema otrok v vrtec

8__pravilnik_o_kriterijih_sprejema_otrok_v_vrtev.pdf

9. pobude in vprašanjaŽupan Občine Loška dolina

Janez SterleInformacija: - poročilo o izvajanju programov športa za leto 2007

informacija_porocilo_izvajanje_sporta.pdf