Vabilo na 13. redno sejo Občinskega sveta

13. redna seja Občinskega sveta bo v četrtek, 17. aprila 2008 ob 19. uri v sejni sobi Občine Loška dolina.

Datum: 11.04.2008

številka: 032-3/2008-1

datum: 9. aprila, 2008Na podlagi 22. člena statuta Občine Loška dolina (Ur. list RS, št. 49/99 in 22/00) in 11. člena poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Ur. list RS, št. 85/99)S K L I C U J E M13. redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo vČETRTEK, 17. aprila 2008 ob 19. uri,

v sejni sobi Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu

z naslednjim

D N E V N I M R E D O M:1. potrditev zapisnika 12. redne seje, z dne 21.02.2008

zapisnik_12_seje_andreja_.pdf

2. pregled realizacije sklepov3. poročilapredstavnikov imenovanih s strani občinskega sveta občine Loška dolina za leto 2007

porocila_predstavnikov_dopis.pdf

porocila_predstavnikov.pdf

4. cene programov predšolske vzgoje v vrtcu Osnovne šole heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu

cene_programov_preds__vzgoje_dopis.pdf

cene_programov_preds__vzgoje_dop__sola.pdf

ugotovitveni_sklep_vrtec.pdf

sklep_o_dolocitvi_cen_vrtec.pdf

5. predlog Pravilnika o tarifnem sistemu oskrbe z vodo iz javnih vodovodov, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Loška dolina

pravilnik_o_tarifnem_sistemu_dopis.pdf

pravilnik_o_tarifnem_sistemu_uradni_obrh.pdf

pravilnik_o_tarifnem_sistemu_predlog.pdf

6. dokončno poročilo nadzornega odbora o pregledu zakonitosti prodaje in nakupa nepremičnin od leta 2002 dalje

porocilo_o_nadzoru_6__t_dopis.pdf

porocilo_o_nadzoru_6__t_.pdf

7. kadrovske zadeve:

a) soglasje k delovni uspešnosti ravnateljice Osnovne šole heroja Janeza Hribarja Stari trg pri

Ložu

soglasje_k_del__usp__ravnateljice_dopis.pdf

uspesnost_ravnat__dopis_sola.pdf

b) soglasje k delovni uspešnosti direktorja Zdravstvenega doma Dr. Božidarja Lavriča Cerknica

soglasje_k_del__usp__direktorja_zd_dopis.pdf

soglasje_k_del__usp__direktorja_zd_priloge.pdf

c) imenovanje direktorja Javnega zavoda za kulturo in turizem Grad Snežnik

imenovanje_direktorja_javnega_zavoda.pdf

imenovanje_direktorja_javnega_zavoda_priloga.pdf

8. pobude in vprašanjaŽupan Občine Loška dolina

Janez Sterle