12. redna seja Občinskega sveta

Datum: 15.02.2008

številka: 032-2/2008

datum: 12. februarja, 2008Na podlagi 22. člena statuta Občine Loška dolina (Ur.list RS, št. 49/99 in 22/00) in 11. člena poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Ur. list RS, št. 85/99)S K L I C U J E M12. redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo vČETRTEK, 21. februarja 2008 ob 18. uri,

v sejni sobi Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložuz naslednjimD N E V N I M R E D O M:1. potrditev zapisnika 11. redne seje, z dne 31.01.2008

zapisnik_11_seje_ii_.pdf

2. pregled realizacije sklepov

3. predlog Odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2008

3_1__tocka_obrazlozitev_dopolnjenega_predloga_proracuna.pdf

3_2_proracuna_old_za_leto_2008.pdf

i__splosni_del_proracuna.pdf

ii__posebni_del_proracuna.pdf

proracun_2008_obrazlozitev_predloga.pdf

iii__nacrt_razvojnih_programov_old_za_obd__2008_2011.pdf

iv__kadrovski_nacrt_old_za_leti_2008_2009.pdf

v__letni_nacrt_pridobivanja_in_razpolaganja_z_nepremicnim_pr_.pdf

vi__financni_nacrt_posrednih_uporabnikov.pdf

4. predlog Pravilnika za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter sofinanciranje delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov iz proračuna občine Loška dolina

obrazlozitev_pravilnika_mladi_jan__08.pdf

pravilnik_mladi.pdf

5. kadrovske zadeve:

a) imenovanje člana delovnih teles občinskega sveta (komisija za kmetijstvo in gozdarstvo, komisija za komunalno ureditev, prostor in varstvookolja)

gradivo_clan_komisije.pdf

6__tocka_izjave_kandidatov.pdf

b) imenovanje predstavnika javnost v senat za reševanje pritožb zoper policiste

gradivo_predstavnik_senata.pdf

dopis_mnz_priloga_5b.pdf

c) sklep o uvrstitvi direktorja Javnega zavoda za kulturo in turizem Grad Snežnik v plačni razred

gradivo_placni_razred.pdf

priloga_k_6_c__tocki.pdf

6. Letni program ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Loška dolina za leto 2008

obrazlozitev_letnega_programa_kulture.pdf

letni_program_kulture_za_leto_2008.pdf

zkd.pdf

7. Letni program športa občine Loška dolina za leto 2008

obrazlozitev_letnega_programa_sporta.pdf

letni_program_sporta_za_leto_2008.pdf

dopis_sportne_zveze.pdf

8. pobude in vprašanjaŽupan Občine Loška dolina

Janez Sterle

VABLJENI:

- člani občinskega sveta

- uprava Občine Loška dolina

- predsednik Nadzornega odbora

- medijiV VEDNOST:

- Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Partizanska 22

- predsedniki političnih strank (Stanislav Pavlič, Pavla Lavrič)