11. redna seja občinskega sveta

11. redna seja občinskega sveta Občine Loška dolina bo v četrtek, 31.1.2008 ob 18.uri

Datum: 25.01.2008

Na podlagi 22.člena statuta Občine Loška dolina (Ur.list RS, št. 49/99 in 22/00) in 11. člena poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Ur. list RS, št. 85/99)S K L I C U J E M11. redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo vČETRTEK, 31. januarja 2008 ob 18. uri,

v sejni sobi Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložuz naslednjimD N E V N I M R E D O M:1. potrditev zapisnika 10. redne seje, z dne 22.11.2007

zapisnik_10_seje_ii.pdf2. pregled realizacije sklepov

3. predlog Odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2008 (predstavitev in splošna razprava)

proracun_obcine_loska_dolina_za_leto_2008.pdf

splosni_del_proracuna_2008.pdf

posebni_del_proracuna_2008.pdf

proracun_2008_obrazlozitev_osnutka.pdf

nacrt_razvojnih_programov_za_obdobje_2008_2011.pdf

kadrovski_nacrt_za_leti_2008_in_2009.pdf

letni_nacrt_pridobivanja_in_razpolaganja_z_nepremicninami_za_leto_2008.pdf

financni_nacrti_posrednih_uporabnikov_proracuna.pdf

4. soglasje k cenam socialno varstvenih storitev - pomoč družini na domu

4__tocka_soglasje_k_cenam_2008.pdf

dodatek_k_4__tocki_ii_.pdf

5. predlog Pravilnika za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter sofinanciranje delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov iz proračuna občine Loška dolina

obrazlozitev_pravilnika_mladi_jan__08.pdf

5__tocka_predlog_pravilnik_mladi.pdf

6. kadrovske zadeve:

a) imenovanje člana delovnih teles občinskega sveta (komisija za kmetijstvo ingozdarstvo, komisija za komunalno ureditev, prostor in varstvo okolja)

6a_tocka_imenovanje_clana_delovnih_teles_os_obcine.pdf

6__tocka_izjave_kandidatov.pdf

b) imenovanje predstavnika javnost v senat za reševanje pritožb zoper policiste

6b_tocka_priloga.pdf

c) sklep o uvrstitvi direktorja Javnega zavoda za kulturo in turizem Grad Snežnik v plačnirazred

uvrstitev_direktorja_javnega_zavoda_v_plac__r_.pdf

priloga_k_6_c__tocki.pdf

7. pobude in vprašanjaŽupan Občine Loška dolina

Janez SterleINFORMACIJA: - Informacija o realizaciji nakupa in prodaje nepremičnin Občine Loška dolina v letu 2007

info__o_realizaciji_prodaje_in_nakupa_neprem.pdfVABLJENI:

- člani občinskega sveta

- uprava ObčineLoška dolina

- predsednik Nadzornega odbora

- predstavnik Centra za socialno delo Cerknica

- medijiV VEDNOST:

- Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Partizanska 22

- predsedniki političnih strank (Stanislav Pavlič, Pavla Lavrič)