10. redna seja občinskega sveta

Na podlagi 22.člena statuta Občine Loška dolina (Ur.list RS, št. 49/99 in 22/00) in 11. člena poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Ur. list RS, št. 85/99) sklicujem 10. redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo v četrtek, 22. novembra 2007 ob 18. uri v sejni sobi Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu

Datum: 21.11.2007

številka: 032-9/2007

datum: 12. november, 2007Na podlagi 22. člena statuta Občine Loška dolina (Ur.list RS, št. 49/99 in 22/00) in 11. člena poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Ur. list RS, št. 85/99) sklicujem 10. redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bovčetrtek, 22. novembra 2007 ob 18. uri v sejni sobi Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložuz naslednjim dnevnim redom:1. Potrditev zapisnika 9. redne seje z dne 27.9.2007

zapisnik_9__redne_seje.pdf2. Pregled realizacije sklepov3. Potrditev mandata nadomestnemu članu občinskega sveta občine Loška dolina

potrditev_mandata_nadomestnemu_clanu_obcinskega_sveta_obcine_loska_dolina.pdf4. Potrditev investicijske dokumentacije "Gradnja kanalizacijskegaomrežja in obnova vodovodnega omrežja v naselju Vrhnika pri Ložu"

potrditev_investicijske_dokumentacije_za_projekt.pdf5. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu za leto 2007- skrajšan postopek

predlog_odloka_o_spremembah_in_dopolnitvah_odloka_o_proracunu_za_leto_2007_skrajsan_postopek.pdf

splosni_in_posebni_del_proracuna.pdf6. Predlog pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov organizacij na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Loška dolina

predlog_pravilnika_o_merilih_in_kriterijih_za_sofinanciranje_izvedbe_programov_organizacij_na_podrocju_socialnega_in_zdravstvenega_varstva_v_obcini_loska_dolina.pdf7. Kadrovske zadeve - Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu

imenovanje_predstavnikov_ustanovitelja_v_svet_zavoda_osnovna_sola_heroja_janeza_hribarja_stari_trg_pri_lozu.pdf8. Pobude in vprašanjaŽupan Občine Loška dolina

Janez Sterle
Informacija: Obvestilo predsednika pristojne komisije o volilnem zboru volilnega telesa, ki ga predstavljajo izvoljeni predstavniki lokalne skupnostiVabljeni:
  • člani občinskega sveta
  • uprava Občine Loška dolina
  • predsednik Nadzornega odbora
  • mediji
  • V vednost:
  • Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Partizanska 22
  • predsedniki političnih strank (Stanislav Pavlič, Janez Komidar)