9. redna seja Občinskega sveta Občine Loška dolina

Na podlagi 22.člena statuta Občine Loška dolina (Ur.list RS, št. 49/99 in 22/00) in 11. člena poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Ur. list RS, št. 85/99) SKLICUJEM 9. redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo v ČETRTEK, 27. septembra 2007 ob 19. uri

Datum: 24.09.2007

številka: 032-1/2007

datum: 20. junij, 2007Na podlagi 22. člena statuta Občine Loška dolina (Ur.list RS, št. 49/99 in 22/00) in 11. člena poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Ur. list RS, št. 85/99)S K L I C U J E M9. redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina,ki bo vČETRTEK, 27. septembra 2007 ob 19. uri,

v sejni sobi Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložuz naslednjimDNEVNIM REDOM:1. potrditev zapisnika 8. redne seje, z dne 28.6.2007

zapisnik_8__seje.pdf2. pregled realizacije sklepov3. predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega in vzgojno varstvenega zavoda Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu – skrajšani postopek

predlog_odloka_o_sremembah_in_dopolnitvah_odloka.pdf4. izjava o nasprotovanju gojenja gensko spremenjenih organizmov (GSO) na območju Občine Loška dolina

izjava_o_nasprotovanju_gso_na_obmocju_obcine_loska_dolina.pdf5. razrešitev člana nadzornega odbora Občine Loška dolina in imenovanje novega člana

razresitev_clana_no_obcine_loska_dolina_in_imenovanje_novega_clana.pdf6. izvolitev predstavnika Občine Loška dolina v volilno telo za volitve članov Državnega sveta in določitev kandidata za člana Državnega sveta

izvolitev_predstavnika_obcine_ld_v_volilno_telo_za_volitve.pdf7. imenovanje občinske volilne komisije

imenovanje_obcinske_volilne_komisje_ii_.pdf8. podelitev priznanja "SREBRNI GRB OBČINE LOŠKA DOLINA"

podelitev_priznanja_srebrni_grb_obcine_loska_dolina.pdf9. pobude in vprašanjaŽupan Občine Loška dolina

Janez SterleINFORAMACIJA: Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Loška dolina za prvo polletjeleta 2007

porocilo_o_izvrsevanju_proracuna.pdf

VABLJENI:

- člani občinskega sveta

- uprava Občine Loška dolina

- predsednik Nadzornega odbora

- medijiV VEDNOST:

- Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Partizanska 22

- predsedniki političnih strank (Stanislav Pavlič, Janez Komidar)