8. seja občinskega sveta

8. seja Občinskega sveta Občine Loška dolina bo v četrtek, 28.6.2007 ob 19. uri

Datum: 09.07.2007

Na podlagi 22.člena statuta Občine Loška dolina (Ur.list RS, št. 49/99 in 22/00) in 11. člena poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Ur. list RS, št. 85/99)S K L I C U J E M8. redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo vČETRTEK, 28. junija 2007 ob 19. uri,

v sejni sobiObčine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložuz naslednjimD N E V N I M R E D O M:1. potrditev zapisnika 7. redne seje, z dne 30.5.2007

zapisnik_7_seje.pdf

2. pregled realizacije sklepov

3. predlog odloka o spremembi odloka o predkupni pravici v Občini Loškadolina na nepremičninah – hitri postopek

predlog_odloka_o_spremembah_in_dopolnitvah_odloka_o_predkupni_pravici.pdf

4. predlog odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Medobčinski inšpektorat in redarstvo"

predlog_odloka_o_ustanovitvi_organa_skupne_obcinske_uprave_medobcinski_inspektorat_in_redarstvo.pdf

5. predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Loška dolina – skrajšani postopek

predlog_odloka_o_spremembah_in_dopolnitvah_odloka_o_organizaciji_in_delovnem_podorcju_obcinske_uprave.pdf

6. mnenje k predlogu območij pokrajin v Sloveniji

mnenje_k_predlogu_obmocij_pokrajin.pdf

7. kadrovske zadeve

a. ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Občine Loška dolina

ugotovitveni_sklep_o_prenehanju_mandata_clanu_obcinskega_sveta.pdf

b. imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zavoda na področju kulture in turizma v Občini Loška dolina "Javni zavod za kulturo in turizem grad Snežnik"

imenovanje_predstavnikov_ustanovitelja_v_svet_zavoda_grad_sneznik.pdf

8. načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Loška dolina

nacrt_razvoja_odprtega_sirokopasovnega_omrezja_elektronskih_komunikacij.pdf

9. pobude in vprašanja

pobude_in_vprasanja.pdfŽupan Občine Loška dolina

Janez SterleVABLJENI:

- člani občinskega sveta

- uprava Občine Loška dolina

- predsednik Nadzornega odbora

- medijiV VEDNOST:

- Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Partizanska 22

- predsedniki političnih strank (Stanislav Pavlič, Janez Komidar)