5. seja občinskega sveta

5. seja Občinskega sveta Občine Loška dolina bo v četrtek, 29.3.2007 ob 19. uri

Datum: 09.07.2007

Na podlagi 22.člena statuta Občine Loška dolina (Ur.list RS, št. 49/99 in 22/00) in 11. člena poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Ur. list RS, št. 85/99)S K L I C U J E M5. redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo vČETRTEK, 29. marca 2007 ob 19. uri,

v sejni sobiObčine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložuz naslednjimD N E V N I M R E D O M:1. potrditev zapisnika 4. redne seje

zapisnik_4__eje.pdf

2. pregled realizacije sklepov

3. predlog odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2007

predlog_proracun.pdf

proracun_uvod.pdf

proracun_obrazlozitev.pdf

proracun_razvojni_programi.pdf

proracun_kadrovski_nacrt.pdf

proracun_nacrt_nabav.pdf

proracun_program_prodaje.pdf

proracun_posredni_uporabniki.pdf

proracun_v_tolarjih.pdf

4. predlog odloka o ustanovitvi javnega zavoda na področju kulture in turizma v Občini Loška dolina "Javni zavod za kulturo in turizem grad Snežnik"

zavodsneznik.pdf5. cene programov predšolske vzgoje v vrtcu Osnovne šole heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu

cene_vrtec.pdf

6. letni program športa Občine Loška dolina za leto 2007

program_sport.pdf

7. letni program ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Loška dolina za leto 2007

program_kultura.pdf

8. osnutek odloka o občinskih taksah v Občini Loška dolina

obcinske_takse.pdf

9. predlog pravilnika o dopolnitvi pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskega funkcionarja in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

pravilnik_place.pdf

10. predlog pravilnika o spremembah pravilnika o nagrajevanju odgovornega urednika in uredniškega odbora

pravilnik_urednik.pdf

11. kadrovske zadeve

a. imenovanje člana Vaškega odbora Markovec in Knežja Njiva

b. imenovanje člana vaškega odbora Vrhnika

VO Markovec ter Vrhnika

kadrovske.pdf

12. pobude in vprašanja

pobude_odgovori.pdfŽupan Občine Loška dolina

Janez Sterle

informacija – poročilo o izvajanju programov športa za leto 2008

inf_sport.pdfVABLJENI:

- člani občinskega sveta

- uprava Občine Loška dolina

- predsednik Nadzornega odbora

- medijiV VEDNOST:

- Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Partizanska 22

- predsedniki političnih strank (Stanislav Pavlič, Janez Komidar)