6. seja občinskega sveta

6. seja Občinskega sveta občine Loška dolina bo v četrtek, 26.4.2007 ob 19. uri

Datum: 09.07.2007

Na podlagi 22.člena statuta Občine Loška dolina (Ur.list RS, št. 49/99 in 22/00) in 11. člena poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Ur. list RS, št. 85/99)S K L I C U J E M6. redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo vČETRTEK, 26. aprila 2007 ob 19. uri,

v sejni sobiObčine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložuz naslednjimD N E V N I M R E D O M:1. potrditev zapisnika 5. redne seje, z dne 29.3.2007

zapisnik5_seje.pdf2. pregled realizacije sklepov

3. predlog odloka o predkupni pravici v Občini Loška dolina na nepremičninah – hitri postopek

odlok_predkupna_pravica_na_nepremicninah.pdf4. poročilo o poslovanju Javnega zavoda OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu za leto 2006

porocilo_os.pdf5. poročilo o poslovanju Javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča-Cerknica za leto 2006

porocilo_zd_cerknica.pdf6. poročilo o poslovanju Javnega zavoda Notranjsko-kraški regionalni zavod za turizem Postojna za leto 2006

porocilo_nkrzt_postojna.pdf7. poročilo o poslovanju Javnega podjetja Komunala Cerknica d.o.o. za leto 2006

porocilo_komunala_cerknica.pdf8. poročila imenovanih predstavnikov

porocila_imenovanih_predstanikov.pdf9. kadrovske zadeve:

a. imenovanje v.d. direktorja Javnega zavoda za kulturo in turizem grad Snežnik

imenovanje_v_d__dir__zavod_grad_sneznik.pdfb. soglasje k delovni uspešnosti direktorja ZD dr. Božidarja Lavriča Cerknica

soglasje_dir_zd_cerknica.pdf10. pravilnik o tržnem redu v Občini Loška dolina

pravilnik_trzni_red.pdf11. osnutek odloka o zaključnem računu proračuna Občine Loška dolina za leto 2006

zr_old_2006.pdf12. ustanovitev organa skupne občinske uprave "Medobčinski inšpektorat"

a. predlog sklepa p ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Medobčinski inšpektorat"

b. osnutek odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave

medobc_inspektorat.pdf13. pobude in vprašanjaŽupan Občine Loška dolina

Janez SterleVABLJENI:

- člani občinskega sveta

- uprava Občine Loška dolina

- predsednik Nadzornega odbora

- predstavniki javnih zavodov in javnegapodjetja

- imenovani predstavniki

- medijiV VEDNOST:

- Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Partizanska 22

- predsedniki političnih strank (Stanislav Pavlič, Janez Komidar)