sklic 3. redne seje Občinskega sveta

Na podlagi 22.člena statuta Občine Loška dolina in 11. člena poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina sklicujem 3. redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina.

Datum: 14.02.2007

številka: 032-1/2007

datum: 02. februar, 2007Na podlagi 22. člena statuta Občine Loška dolina (Ur.list RS, št. 49/99 in 22/00) in 11. člena poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Ur. list RS, št. 85/99)S K L I C U J E M3. redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo vČETRTEK, 15. februarja 2007 ob 18. uri,

v sejni sobi Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložuz naslednjimD N E V N I M R E D O M:1. potrditev zapisnika 2. redne seje, z dne 14.12.2006

zapisnik2_seje.pdf

2. pregled realizacije sklepov

3. soglasje kcenam socialno varstvenih storitev – pomoč družini na domu

cene_socialnovarstvene_3_tocka.pdf

4. osnutek odloka o ustanovitvi javnega zavoda za kulturo in turizem Snežnik

4_tocka_odlok_zavod_sneznik.pdf

5. predlog odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2007 – predstavitev

5_tocka_proracun_uvod.pdf

5_tocka_proracun_odlok.pdf

5_tocka_proracun_splosni_del.pdf

5_tocka_proracun_posebni_del.pdf

5_tocka_proracun_obrazlozitvel.pdf

5_tocka_proracun_nrp.pdf

5_tocka_proracun_kadrovski_nacrt.pdf

5_tocka_proracun_nacrt_nabav.pdf

5_tocka_proracun_program_prodaje.pdf

5_tocka_proracun_posredni_uporabniki.pdf

6. predlog pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskega funkcionarja in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskihorganov ter o povračilih stroškov

6_tocka_place_funkcionarjev.pdf

7. imenovanje članov vaških odborov

A) sklepčni zbori občanov

7_a_tocka_vo.pdf

B) nesklepčni zbori občanov

7_b_tocka_vo.pdf

8. soglasje k prodaji nepremičnine

8_tocka_zd_prodaja_nepremicnine.pdf

9. prometna ureditev

9_tocka_prometna_ureditev.pdf

10. pobude in vprašanjaŽupan Občine Loška dolina

Janez Sterleinformacija – poročilo organizatorjev volilne kampanje za člane občinskega sveta ali župana

informacija_porocilo_org_volilne_kampanje.pdf

VABLJENI:

- člani občinskega sveta

- uprava Občine Loška dolina

- predsednik Nadzornega odbora

- predstavnik Centra za socialno delo Cerknica

- medijiV VEDNOST:

- Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Partizanska 22

- predsedniki političnih strank (Stanislav Pavlič, Janez Komidar)