Odbori in komisije

S statutom občine Loška dolina so kot stalna delovna telesa občinskega sveta ustanovljene naslednje komisije:

1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
2. Statutarno pravna komisija
3. Komisija za komunalo, prostor in varstvo okolja
4. Komisija za družbene dejavnosti
5. Komisija za gospodarske dejavnosti


Občasna delovna telesa občinskega sveta pa so:
1. Stanovanjski odbor občine Loška dolina
2. Uredniški odbor javnega glasila Obrh
3. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu


1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja zlasti naslednje naloge:

 • občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje občinski svet,
 • občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini,
 • pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,
 • obravnava druga vprašanja, ki ji jih določi občinski svet.

Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje občinski svet na prvi seji po volitvah takoj, ko se konstituira in ugotovi, kdo je bil izvoljen za župana.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima sedem članov, ki jih občinski svet imenuje izmed svojih članov.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima pet članov.

Člani:
1. Romana Zakrajšek- predsednica
2. Lojze Škulj
3. mag. Armida Bavec
4. Janja Sterle
5. Stanislav Sterle


2. Statutarno pravna komisija

Statutarna komisijaobravnava predlog statuta občine in poslovnika občinskega sveta in njunih sprememb oziroma dopolnitev, odlokov in drugih aktov, ki jih občinski svet sprejema v obliki predpisov in jih ne obravnavajo druge komisije. Komisija oblikuje svoje mnenje oziroma stališče glede skladnosti obravnavanih predlogov aktov z ustavo, zakoni in statutom občine ter glede medsebojne skladnosti z drugimi veljavnimi akti občine v primeru, da svet občine to zahteva.
Komisija lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem spremembe in dopolnitve statuta občine in poslovnika
občinskega sveta ter obvezno razlago določb splošnih aktov občine.
Med dvema sejama občinskega sveta ali v času seje, če tako zahteva predsedujoči občinskega sveta, statutarna komisija razlaga poslovnik občinskega sveta.

Statutarno pravna komisija občinskega sveta ima pet članov.

Člani:
1. mag. Armida Bavec- predsednica
2. Vojko Mlakar
3. Romana Zakrajšek
4. Erika Kranjc
5. Branka Palčič3. Komisija za komunalo, prostor in varstvo okolja

Komisija za komunalno ureditev, prostor in varstvo okolja obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju prostorskega planiranja in prostorskega razvoja. Obravnava zadeve za izgradnjo, vzdrževanje in upravljanje z energetskimi in drugimi komunalnimi objekti in napravami. Obravnava zadeve za izgradnjo, vzdrževanje in upravljanje z javnimi cestami, javnimi potmi, parkirišči, trgi, parki in drugimi javnimi površinami. Ravno tako obravnava varstvo okolja, varstvo naravne in kulturne dediščine, varstvo tal in vodnih virov, varstvo zraka, varstvo pred hrupom ter zbiranje in deponiranje odpadkov, varstvo pred drugimi naravnimi nesrečami ter del proračuna, ki se nanaša na področje dela komisije. O predlogih, ki jih župan ali drugi predlagatelji občinskemu svetu predlagajo v sprejem, oblikuje svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.
Komisija za komunalno ureditev, prostor in varstvo okolja lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njene pristojnosti na svojem področju dela.

Komisija za komunalo, prostor in varstvo okolja ima pet članov.

Člani:
1. Vojko Mlakar- predsednik
2. Lojze Škulj
3. Stanislav Sterle
4. Berta Janež
5. Matjaž Antončič4. Komisija za družbene dejavnosti

Komisija za družbene dejavnosti obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju družbenih dejavnosti, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.
Komisija za družbene dejavnosti lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njene pristojnosti na področju družbenih dejavnosti.

Komisija za družbene dejavnosti ima pet članov.

Člani:
1. Janja Urbiha- predsednica
2. mag. Armida Bavec
3.Janja Sterle
4. Janez Sterle
5. Martina Rupar5. Komisija za gospodarske dejavnosti

Komisija za gospodarstvo in razvoj obravnava in analizira stanje gospodarstva v občini in predlaga ukrepe za spodbujanje razvoja gospodarstva. Komisija obravnava tudi področje gospodarskih javnih služb v občini ter daje predloge in pobude za urejanje tega področja. Obravnava razvoj malega gospodarstva in turizma v občini in predlaga ukrepe, ki bi omogočili razvoj teh področij ter obravnava del proračuna, ki se nanaša na delovno področje komisije.
Komisija za gospodarstvo in razvoj lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju dela.

Komisija za gospodarske dejavnosti ima pet članov.

Člani:

1.Lojze Škulj - predsednik
2. Janja Sterle
3. Romana Zakrajšek
4. Ivan Troha
5.Mateja Peček
Občasna delovna telesa občinskega sveta:

1. Stanovanjski odbor občine Loška dolina

Člani:
1. Janja Sterle - predsednica
2. Monika Debeljak
3. Aleš Mlakar
4. Viktor Prosenc

5. Marinka Troha

2. Uredniški odbor javnega glasila Obrh

Odgovorni urednik javnega glasila Obrh:
- Miha Razdrih

Člani uredniškega odbora:

 1. Janja Urbiha
 2. Alma Kandare
 3. Andreja Buh
 4. Mario Žnidaršič
 5. Milena Ožbolt
 6. Bernarda Okoliš
 7. Karmen Bajec3. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Člani:

1.Vojko Mlakar - predsednik
2. Andreja Ravšelj
3. Karlo Šturm
4. Klemen Žagar
5. Divna Klanfar
6. Boris Žagar st.

7. Jože Virant

8. Andrej Sedmak