Občinska uprava

NALOGE OBČINSKE UPRAVE

Občinska uprava Občine Loška dolina je v skladu s 5. členom Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Loška dolina (Ur. list RS, št. 1/2000) organizirana kot enovit organ.
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih, ki so določeni z Odlokom o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Loška dolina.
Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge na področju:

  • splošnih zadev,
  • normativno - pravnih zadev,
  • upravnih zadev,
  • javnih financ,
  • gospodarskih dejavnosti,
  • družbenih dejavnosti,
  • varstva okolja in urejanja prostora
  • gospodarskih javnih služb in infrastrukture
  • inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva,
  • gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.


Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti občine.

Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino ter nadzoruje, usmerja ter daje navodila za vodenje občinske uprave.

Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.

Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Loška dolina (Ur. list RS, št. 1/2000)


ZAPOSLENI IN NJIHOVE NALOGE

Direktor občinske uprave

Bogdan ZEVNIK, univ. dipl. inž. gradb.
tel: 01 7050 676

Sprejemna pisarna

e naslov: obcina@loskadolina.si

Nataša POJE, dipl. organizator
Poslovna sekretarka
tel: 01 7050 670
faks: 01 7050 680

Družbene dejavnosti

Danica ZRIM, dipl. ekonomist (UN)
Višja svetovalka za družbene dejavnosti
tel: 01 7050 679, danica.zrim@loskadolina.si


Proračun in finance

 Lidija NOVAK, dipl. ekonomist (UN)
 Višja svetovalka za proračun in finance
 tel: 01 7050 682, lidija.novak@loskadolina.si

 

Splošno pravne zadeve

Daliborka RADOVANOVIĆ JENC, univ. dipl. prav.
Višja svetovalka za splošno pravne zadeve
tel: 01 7050 678,


Prostor in gospodarske javne službe

Nina KOMIDAR ŠRAJ, univ. dipl. inž. gradb.
Višja svetovalka za prostor in gospodarske javne službe
tel: 01 7050 681, nina.sraj@loskadolina.si

Investicije

Emil MLAKAR, inž. gradbeništva
Višji referent za investicije
tel.: 01 70 50 684, emil.mlakar@loskadolina.si

Stanovanjska dejavnost

Dragana TRIVUNČEVIĆ, dipl. ekonomist
Strokovna sodelavka
 tel: 01 7050 683, dragana.trivuncevic@loskadolina.si

 

Uradne osebe, ki dajejo splošne informacije o upravnih storitvah in drugih javnih storitvah v občinski upravi

Na podlagi 8. člena Uredbe o upravnem poslovanju(Uradni list RS, št. 9/18), objavljam seznam javnih uslužbencev, ki dajajo splošne informacije o upravnih storitvah in drugih javnih storitvah v občinski upravi na Občini Loška dolina uporabnikom ves poslovni čas dajajo osebno, telefonsko ali po elektronski pošti splošne informacije o upravnih storitvah in drugih javnih storitvah naslednji javni usužbenci:

Pomoč strankam - splošne informacije

Nataša Poje, 01/7050-670, obcina@loskadolina.si, Cesta Notranjskega odreda 2, Stari trg pri Ložu, sprejemna pisarna

 

SEZNAM URADNIH OSEB POOBLAŠČENIH ZA ODLOČANJE ALI VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV po  319. členu Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13)