Nadzorni odbor

PRISTOJNOSTI IN NALOGE NADZORNEGA ODBORA

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini in:
- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Pri izvajanju nalog iz svoje pristojnosti nadzorni odbor:
- ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem,
- ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

S Poslovnikom nadzornega odbora se ureja podrobnejša organizacija dela nadzornega odbora občine Loška dolina.

Poslovnik nadzornega odbora občine Loška dolina (Uradno glasilo občine Loška dolina, št. 67/2011)
      Spremembe poslovnika Nadzornega odbora Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 89/27.11.2013)


SESTAVA NADZORNEGA ODBORA OBČINE LOŠKA DOLINA

Nadzorni odbor ima pet članov. Predsednik nadzornega odbora predstavlja in zastopa nadzorni odbor.

Člani nadzornega odbora:

- Milan Jurkovič

- Slavica Čuk

- Janez Ponuda

- Suzana Bavec

- Tanja Ožbolt Košmrlj
Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela, ki ga definira v letnem programu nadzora.

 

LETNI PROGRAM NADZORA V LETU 2021

Letni program dela Nadzornega odbora Občine Loška dolina za leto 2021

Dopolnitev letnega programa dela Nadzornega odbora Občine Loška dolina za leto 2021

 

LETNI PROGRAM NADZORA V LETU 2020

Letni program dela Nadzornega odbora Občine Loška dolina za leto 2020 

 

LETNI PROGRAM NADZORA V LETU 2019:

Letni program nadzora Nadzornega odbora Občine Loška dolina za leto 2019

 

LETNI PROGRAM NADZORA V LETU 2018:

 

LETNI PROGRAM NADZORA V LETU 2017:

 

LETNI PROGRAM NADZORA V LETU 2016:

LETNI PROGRAM NADZORA V LETU 2015:


LETNI PROGRAM NADZORA V LETU 2014:


LETNI PROGRAM NADZORA V LETU 2013:


LETNI PROGRAM NADZORA V LETU 2012:


LETNI PROGRAM NADZORA V LETU 2011:


Poročilo nadzornega odbora se pošlje nadzorovani osebi. Če nadzorni odbor v svojem poročilu ugotovi hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine, mora o tej kršitvi v 15 dneh od potrditve poročila obvestiti računsko sodišče in pristojno ministrstvo.

V primeru, da je v poročilu zaznan utemeljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba storila prekršek ali kaznivo dejanje, je nadzorni odbor dolžan svoje ugotovitve posredovati organom pregona.
Nadzorovane osebe so dolžne spoštvoati mnenja, priporočila in predloge nadzornega odbora.

Delo nadzornega odbora je javno. Javnost dela se zagotavlja na način, da se z dokončnimi rezultati nadzornega odbora seznanja javnosti. Dokončno poročilo o opravljenem nadzoru s priporočili in predlogi je informacija javnega značaja.KONČNA POROČILA O OPRAVLJENIH NADZORIH NADZORNEGA ODBORA OBČINE LOŠKA DOLINA