Odbori in komisije

S statutom občine Loška dolina so kot stalna delovna telesa občinskega sveta ustanovljene naslednje komisije:

1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
2. Statutarno pravna komisija
3. Komisija za komunalo, prostor in varstvo okolja
4. Komisija za družbene dejavnosti
5. Komisija za gospodarske dejavnosti

Občasna delovna telesa občinskega sveta pa so:
1. Stanovanjski odbor občine Loška dolina
2. Uredniški odbor javnega glasila Obrh
3. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja zlasti naslednje naloge:

 • občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje občinski svet,
 • občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini,
 • pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,
 • obravnava druga vprašanja, ki ji jih določi občinski svet.

Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje občinski svet na prvi seji po volitvah takoj, ko se konstituira in ugotovi, kdo je bil izvoljen za župana.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima pet članov, ki jih občinski svet imenuje izmed svojih članov.

Člani:
1. Romana Zakrajšek- predsednica
2. Marko Gorše
3. mag. Armida Bavec
4. Mateja Peček
5. Miha Sterle

2. Statutarno pravna komisija

Statutarna komisijaobravnava predlog statuta občine in poslovnika občinskega sveta in njunih sprememb oziroma dopolnitev, odlokov in drugih aktov, ki jih občinski svet sprejema v obliki predpisov in jih ne obravnavajo druge komisije. Komisija oblikuje svoje mnenje oziroma stališče glede skladnosti obravnavanih predlogov aktov z ustavo, zakoni in statutom občine ter glede medsebojne skladnosti z drugimi veljavnimi akti občine v primeru, da svet občine to zahteva.
Komisija lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem spremembe in dopolnitve statuta občine in poslovnika
občinskega sveta ter obvezno razlago določb splošnih aktov občine.
Med dvema sejama občinskega sveta ali v času seje, če tako zahteva predsedujoči občinskega sveta, statutarna komisija razlaga poslovnik občinskega sveta.

Statutarno pravna komisija občinskega sveta ima pet članov.

Člani:

 1. Mag. Armida Bavec, Markovec 21 A, Stari trg pri Ložu – predsednica
 2. Romana Zakrajšek, Iga vas 41B  Stari trg pri Ložu – članica
 3. Mag. Tanja Ožbolt Košmrlj, Markovec 33, Stari trg pri Ložu –  članica
 4. Marinka Troha, Cesta Notranjskega odreda 39, Stari trg pri Ložu – članica
 5. Milan Jurkovič, Markovec 20D, Stari trg pri Ložu – član

3. Komisija za komunalo, prostor in varstvo okolja

Komisija za komunalno ureditev, prostor in varstvo okolja obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju prostorskega planiranja in prostorskega razvoja. Obravnava zadeve za izgradnjo, vzdrževanje in upravljanje z energetskimi in drugimi komunalnimi objekti in napravami. Obravnava zadeve za izgradnjo, vzdrževanje in upravljanje z javnimi cestami, javnimi potmi, parkirišči, trgi, parki in drugimi javnimi površinami. Ravno tako obravnava varstvo okolja, varstvo naravne in kulturne dediščine, varstvo tal in vodnih virov, varstvo zraka, varstvo pred hrupom ter zbiranje in deponiranje odpadkov, varstvo pred drugimi naravnimi nesrečami ter del proračuna, ki se nanaša na področje dela komisije. O predlogih, ki jih župan ali drugi predlagatelji občinskemu svetu predlagajo v sprejem, oblikuje svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.
Komisija za komunalno ureditev, prostor in varstvo okolja lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njene pristojnosti na svojem področju dela.

Komisija za komunalo, prostor in varstvo okolja ima pet članov.

Člani:

 1. Marko Gorše, Nadlesk 31, Stari trg pri Ložu – predsednik
 2. Romana Zakrajšek, Iga vas 41b, Stari trg pri Ložu – članica
 3. Miha Sterle, Ograde 54, Stari trg pri Ložu – član
 4. Vojko Mlakar, Nadlesk 23A, Stari trg pri Ložu – član
 5. Janez Ponuda, Pudob 14, Stari trg pri Ložu – član

4. Komisija za družbene dejavnosti

Komisija za družbene dejavnosti obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju družbenih dejavnosti, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.
Komisija za družbene dejavnosti lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njene pristojnosti na področju družbenih dejavnosti.

Komisija za družbene dejavnosti ima pet članov.

Člani:

 1. Mateja Peček, Vrh 23, Stari trg pri Ložu – predsednica
 2. mag. Armida Bavec,  Markovec 21 A, Stari trg pri Ložu– članica
 3. mag. Tanja Ožbolt Košmrlj, Markovec 33, Stari trg pri Ložu – članica
 4. Janez Sterle, Rožnik 16, Stari trg pri Ložu – član
 5. Marko Nikolić, Cesta Notranjskega odreda 18, Stari trg pri Ložu – član

5. Komisija za gospodarske dejavnosti

Komisija za gospodarstvo in razvoj obravnava in analizira stanje gospodarstva v občini in predlaga ukrepe za spodbujanje razvoja gospodarstva. Komisija obravnava tudi področje gospodarskih javnih služb v občini ter daje predloge in pobude za urejanje tega področja. Obravnava razvoj malega gospodarstva in turizma v občini in predlaga ukrepe, ki bi omogočili razvoj teh področij ter obravnava del proračuna, ki se nanaša na delovno področje komisije.
Komisija za gospodarstvo in razvoj lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju dela.

Komisija za gospodarske dejavnosti ima pet članov.

Člani:

 1. Mag. Tanja Ožbolt Košmrlj, Markovec 33, Stari trg pri Ložu – predsednica
 2. Mateja Peček, Vrh 23, Stari trg pri Ložu – članica
 3. Marko Gorše, Nadlesk 31, Stari trg pri Ložu – član
 4. Matjaž Žnidaršič, Rožnik 23, Stari trg pri Ložu – član
 5. Tanja Zakrajšek Pucelj, Ograde 15, Stari trg pri Ložu – članica

 

Občasna delovna telesa občinskega sveta:

1. Stanovanjski odbor občine Loška dolina

Člani:

 1. mag. Armida Bavec, Markovec 21a, Stari trg pri Ložu – predsednica
 2. Miha Sterle, Ograde 54, Stari trg pri Ložu – član
 3. Ida Turk, Podcerkev 41, Stari trg pri Ložu – članica
 4. Zvonko Vidović, Lož, cesta 19. oktobra 12A, Stari trg pri Ložu– član
 5. Tjaša Janež, Vrh 21a, Stari trg pri Ložu – članica

 

2. Uredniški odbor javnega glasila Obrh

Odgovorni urednik javnega glasila Obrh:

– Miha Razdrih

Člani uredniškega odbora:

 1. Janja Urbiha, Kozarišče 34, Stari trg pri Ložu
 2. Nives Pišek, Podcerkev 44a, Stari trg pri Ložu
 3. Andreja Buh, Lož, Cesta 19. oktobra 46, Stari trg pri Ložu
 4. Mario Žnidaršič, Cesta Notranjskega odreda 17, Stari trg pri Ložu
 5. Karmen Bajec, Gradišče 7, Stari trg pri Ložu
 6. Mateja Šoštarič, Babno Polje 88, Stari trg pri Ložu
 7. Danica Petrović, Markovec 18, Stari trg pri Ložu

3. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Člani:

1.Vojko Mlakar – predsednik
2. Andreja Ravšelj
3. Alen Grželj
4. Klemen Žagar
5. Divna Klanfar
6. Romano Mulec

7. Jože Virant

8. David Žugčič

Na glavno vsebino