Novice in obvestila

Objava prostega delovnega mesta Strokovni sodelavec VII/1
29. 05. 2015

Na podlagi 7. odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 65/08 in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju ZJU) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in 78/13 – popr.) Javni zavod za kulturo, turizem in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik objavlja prosto delovno mesto

STROKOVNI SODELAVEC VII/1, za določen čas

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– visoka strokovna izobrazba,

– najmanj 8 meseca delovnih izkušenj,

– znanje uradnega jezika,

– državljanstvo Republike Slovenije,

– vozniški izpit B kategorije,

– niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

– zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno, oziroma pripravništvo opravljeno, pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

Šteje se, da ima kandidat ustrezno raven znanja slovenščine, če je izobrazbo dosegel na slovenski šoli. Kandidati, ki nimajo končna ustrezne slovenske šole, potrebno znanje slovenščine dokazujejo s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji.

Delovno področje:

• sodelovanje pri izvajanju postopkov z delovnega področja zavoda,

• sodelovanje pri pripravi poročil in gradiv z delovnega področja zavoda,

• izvajanje nalog na področju javnih naročil,

• izvajanje nadzora nad pravilnim in pravočasnim izvajanjem,

• pogodbenih obveznosti na področju javnih naročil,

• pripravljanje analiz in poročil s področja javnih naročil,

• izvajanje strategije komuniciranja z javnostjo,

• pripravljanje enostavnejših analiz, strokovnih gradiv in informacij,

• opravljanje drugih del po nalogu direktorja.

Prijava mora vsebovati:

1) Pisno izjavo o zaključku šolanja, z navedbo naziva končane šole, smerjo in datumom zaključka;

2.) Opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

3.) Izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;

4.) Izjavo kandidata, da za namen tega razpisnega postopka organu, ki objavlja javni razpis, dovoli pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.

Kandidat lahko k svoji prijavi priloži dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev, ali pa poda izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje javnemu zavodu pridobitev podatkov iz prejšnjega odstavka iz centralne kadrovske evidence oziroma iz kadrovske evidence organa, v katerem opravlja delo.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej, poleg formalne izobrazbe, navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas predvidoma od 1.6. 2015 do 31.12.2015, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javnega zavoda Snežnik, Lož, Cesta 19. oktobra 49, 1386 Stari trg pri Ložu ter v prostorih Medgeneracijskega centra Gaber in v primeru potrebe na podlagi napotitve v kraju, kjer poteka delovni proces.

Formalno nepopolne in nepravočasno prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: “Za prosto delovno mesto Strokovni sodelavec VII/1″ na naslov: Javni Zavod za kulturo, turizem in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik, Cesta 19. oktobra 49, 1386 Stari trg pri Ložu in sicer v roku 5 dneh po objavi na spletni strani zavoda.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na naslov: zavod.gradsneznik@gmail.com, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi priloženih izjav, prijave kandidata in ustnega razgovora s kandidati.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 8 dni po opravljeni izbiri.

Informacije o izvedbi javnega razpisa na tel. št. 01/7050678.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Direktor javnega zavoda

Matej Kržič

Na glavno vsebino