Občinski predpisi

Uradno glasilo Občine Loška dolina
Družbene dejavnosti

Letni programi kulture:

Letni program ljubiteljske kulturne dejavnosti za leto 2023

Letni_program_ljubiteljske_kulturne_dejavnosti_za_leto_2022.

Letni_program_ljubiteljske_kulturne_dejavnosti_za_leto_2021.

Letni_program_ljubiteljske_kulturne_dejavnosti_za_leto_2020.

Letni_program_ljubiteljske_kulturne_dejavnosti_za_leto_2019.

Letni_program_ljubiteljske_kulturne_dejavnosti_za_leto_2018.

Letni_program_kulturne_ljubiteljske_dejavnosti_za_leto_2017.

Letni_program_kulturne_ljubiteljske_dejavnosti_za_leto_2016.

Letni_program_kulturne_ljubiteljske_dejavnosti_za_leto_2015.

Letni_program_kulturne_ljubiteljske_dejavnosti_za_leto_2014.

 

Letni programi športa:

Letni program sporta za leto 2023

Letni_program_sporta_za_leto_2022

Letni_program_sporta_za_leto_2021.

Letni_program_sporta_za_leto_2020.

Letni_program_sporta_za_leto_2019.

Letni_program_sporta_za_leto_2018.

Letni_program_sporta_za_leto_2017.

Letni_program_sporta_za_leto_2016.

Letni_program_sporta_za_leto_2015.

Letni_program_sporta_za_leto_2014.

 

Odlok_o_dopolnitvi_Odloka_o_postopku_in_merilih_za_sofinanciranje_letnega_programa_sporta_v_obcini_Loska_dolina_(Uradno_glasilo,_st._151_2019).

Odlok_o_postopku_in_merilih_za_sofinanciranje_letnega_programa_sporta_v_obcini_Loska_dolina_(Uradno_glasilo_Obcine_Loska_dolina,_st._121_22.12.2017)., Popravek odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Loška dolina (Uradno glasilo Obcine Loska dolina st.122 / 26.1.2018)

 

Sklep o plačilu stroškov namestitve v nadomestni obliki bivanja in oskrbe izven mreže javne službe – stanovanjski skupini za osebe s težavami v duševnem zdravju Uradno glasilo Občine Loška odlina, št. 118 / 14.6.2017)

Pravilnik_o_postopku_za_dodelitev_sredstev_za_sofinanciranje_opreme_za_izobrazevalni_center_sodobnih_tehnologij_(Uradno_glasilo_st._116_21.4,2017).

Pravilnik_o_sofinanciranju_programov_drugih_drustev,_ki_so_v_sirsem_interesu_in_niso_predmet_drugih_razpisov_v_Obcini_Loska_dolina.

Pravilnik o dodelitvi proracunskih sredstev za namen sofinanciranja prireditev v občini Loška dolina 

Pravilnik_in_cenik_o_uporabi_prostorov_vecnamenskega_objekta_Babno_Polje.

Pravilnik o podeljevanju priznanj Občine Loška dolina ( Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 86 / 31.5.2013)

Pravilnik_o_upravljanju_in_uporabi_javnih_sportnih_objektov_in_sportnih_povrsin_v_obcini_Loska_dolina_(Uradno_glasilo_Obcine_Loska_dolina,_st._73_2012).

Pravilnik_o_kriterijih_in_nacinu_sprejema_otrok_v_vrtec_(Uradno_glasilo_Obcine_Loska_dolina,_st._56_19.12.2008), Pravilnik_o_spremembah_pravilnika_o_kriterijih_in_nacinu_sprejema_otrok_v_vrtec_(Uradno_glasilo_Obcine_Loska_dolina,_st._68_2011).

 

Pravilnik za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov iz proračuna občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 50/22.2.2008) Sprememba pravilnika ( Uradno_glasilo_st._80_21.12.2012.)

Pravilnik o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov organizacij na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 48/23.11.2007)

Pravilnik o postopkih in merilih za vrednotenje programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 39/17.10.2006); Spremembe_(Uradno_glasilo_Obcine_Loska_dolina_st._98_27.1.2015).

Pravilnik_o_vrednotenju_programov_sporta_v_obcini_Loska_dolina,_ki_se_sofinancirajo_iz_proracunskih_sredstev_(Uradno_glasilo_Obcine_Loska_dolina,_st._26_27.10.2004., Sprememba – Uradno_glasilo_Obcine_Loska_dolina,_st._31_12.10.2005.

 

Pravilnik o enkratnem denarnem prispevku za novorojence in posvojence v občini Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 175/7.4.2023)

 

______________________________________________________________________________________________________

Odlok_o_ustanovitvi_javnega_vzgojno_izobrazevalnega_in_vzgojno_varstvenega_zavoda_Osnovna_sola_heroja_Janeza_Hribarja_Stari_trg_pri_Lozu_(Uradno_glasilo_Obcine_Loska_dolina,_st._19_31.3.2003).

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javno vzgojno izobraževalnega in vzgojno varstvenega zavoda OŠ Stari trg (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 180  22.12.2023 

Sprememba_(Uradno_glasilo_Obcine_Loska_dolina,_st._32_21.12.2005).

Sprememba_(Uradno_glasilo_Obcine_Loska_dolina,_st._47_1.10.2007).

Sprememba_(Uradno_glsilo_Obcine_Loska_dolina,_st._63_26.2.2010).

Sprememba_(Uradno_glasilo_Obcine_Loska_dolina,_st._73_2012), .

Sprememba (Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 84 / 29.3.2013)

______________________________________________________________________________________________________

Odlok_o_koncesiji_za_obstojeco_zicnisko_napravo_na_smuciscu_Ulaka_(Uradno_glasilo_Obcine_Loska_dolina,_st._61_18.12.2009).

 

Odlok_o_ustanovitvi_Zdravstvenega_doma_dr._Bozidarja_Lavrica_-_Cerknica_(Uradni_list_RS_st._125_22.11.2004), Spremembe_in_dopolnitve_(Uradni_list_RS,_st._51_23.5.2005),  Spremembe in dopolnitve (Uradni list RS, št. 134 / 28.12.2023).

 

Odlok_o_dodeljevanju_denarnih_socialnih_pomoci_v_obcini_Loska_dolina_(Uradno_glasilo_Obcine_Loska_dolina,_st._26_27.10.2004).

Volitve in referendumi

Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta Uradno_glasilo_st.80_25.01.2013.

Občinski svet in Nadzorni odbor (statut, poslovniki, delovna telesa)

Statut Občine Loška dolina

Statut_Obcine_Loska_dolina – uradno_precisceno_besedilo_(Uradno_glasilo_Obcine_Loska_dolina,_st._62_2010).

Spremembe_in_dopolnitve_Statuta_Obcine_Loska_dolina_(Uradno_glasilo_Obcine_Loska_dolina,_st._88_4.10.2013).

Spremembe_Statuta_Obcine_Loska_dolina_(Uradno_glasilo_Obcine_Loska_dolina,_st._111_14.10.2016).

 

Poslovnik Občinskega sveta občine Loška dolina

Poslovnik_Obcinskega_sveta_obcine_Loska_dolina_(Uradni_glasilo_Obcine_Loska_dolina_Obcine_Loska_dolina,_st._64_2010).

Obvezna_razlaga_78._clena_Poslovnika_(Uradno_glasilo_Obcine_Loska_dolina,_st._69,_24.6.2011).

Spremembe_in_dopolnitve_Statuta_Obcine_Loska_dolina_(Uradno_glasilo_Obcine_Loska_dolina,_st._88_4.10.2013).

Sprememba_poslovnika_Obcinskega_sveta_obcine_Loska_dolina_(Uradno_glasilo_Obcine_Loska_dolina_st._151_16.10.2020).

 

Poslovnik Nadzornega odbora občine Loška dolina

Poslovnik_Nadzornega_odbora_Obcine_Loska_dolina_(Uradno_glasilo_Obcine_Loska_dolina,_st._67_2011).

Spremembe_poslovnika_Nadzornega_odbora_Obcine_Loska_dolina_(Uradno_glasilo_Obcine_Loska_dolina,_st._89_27.11.2013.

 

Odloki o ustanovitvi delovnih teles občinskega sveta občine Loška dolina

Odlok_o_ustanovitvi,_sestavi,_nalogah_in_nacinu_dela_delovnih_teles_obcinskega_sveta_obcine_Loska_dolina_(Uradno_glasilo_Obcine_Loska_dolina,_st._71_2011). 

Ostali pravilniki in odloki

Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskega funkcionrja in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 41/2007) (Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 41/2007) – pdf
Sprememba – Uradno_glasilo_Obcine_Loska_dolina,_st._42_30.3.2007.

Sprememba – Uradno_glasilo_Obcine_Loska_dolina,_st._66_10.3.2011.

Sprememba – Uradno_glasilo_st._99_23.2.2015_-_Odlok_o_proracunu_za_leto_2015.

Javne finance (proračuni, zaključni računi, takse)

Proračuni Občine Loška dolina:

Proračun občine Loška dolina za leto 2024; (Odlok o proračunu Občine Loška dolina (Uradno glasilo št. 182 z dne 26. 01. 2024)

Proračun Občine Loška dolina za leto 2023 ;

Proracun_Obcine_Loska_dolina_za_leto_2022_-_z_amandmaji.

Proracun_Obcine_Loska_dolina_za_leto_2021.

Proracun_Obcine_Loska_dolina_za_leto_2020_-_z_amandmaji

Proracun_Obcine_Loska_dolina_za_leto_2019., Uradno_glasilo_st._133_8.3.2019_-_Odlok_o_proracunu_Obcine_Loska_dolina_za_leto_2019.

Rebalans_proracuna_Obcine_Loska_dolina_za_leto_2018., Uradno_glasilo_st._127_15.6.2018_-_Odlok_o_spremembah_in_dopolnitvah_proracuna_za_leto_2018.

Proracun_Obcine_Loska_dolina_za_leto_2018, Uradno_glasilo_Obcine_Loska_dolina,_st._122_26.1.2018.

Proracun_Obcine_Loska_dolina_za_leto_2017., Uradno_glasilo_st._114_24.2.2017_-_Odlok_o_proracunu_za_leto_2017.

Proracun_Obcine_Loska_dolina_za_leto_2016, Uradno_glasilo_st._107_9.2.2016_-_Odlok_o_proracunu_za_leto_2016.

Proracun_Obcine_Loska_dolina_za_leto_2015. Uradno_glasilo_st._99_23.2.2015_-_Odlok_o_proracunu_za_leto_2015.

Proracun_Obcine_Loska_dolina_za_leto_2014_-_potrjen_predlog. Uradno_glasilo_st._92_21.2.2014.

Proracun_Obcine_Loska_dolina_za_leto_2013, Uradno_glasilo_st._80_25.1.2013.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2013 (Uradno_glasilo_st._80_25.1.2013.)

Proracun_Obcine_Loska_dolina_za_leto_2012_(Uradno_glasilo_Obcine_Loska_dolina,_st._73_2012).

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2012 (Uradno_glasilo_st._77_7.9.2012.)

Proracunu_Obcine_Loska_dolina_za_leto_2011_(Uradno_glasilo_obcine_Loska_dolina,_st._67_2011), Proracun_za_leto_2011.
Odlok_o_spremembah_in_dopolnitvah_proracuna_obcine_Loska_dolina_za_leto_2011_(Uradno_glasilo_Obcine_Loska_dolina,_st._71_2011).

Odlok_o_proracunu_Obcine_Loska_dolina_za_leto_2010.

Odlok_o_proracunu_Obcine_Loska_dolina_za_leto_2009.

Odlok_o_proracunu_Obcine_Loska_dolina_za_leto_2008.

Odlok_o_spremembah_in_dopolnitvah_odloka_o_proracunu_obcine_Loska_dolina_za_leto_2008_(Uradno_glasilo_Obcine_Loska_dolina, st._55_10.10.2008).

Odlok_o_proracunu_Obcine_Loska_dolina_za_leto_2007.

Odlok_o_spremembah_in_dopolnitvah_odloka_o_proracunu_obcine_Loska_dolina_za_leto_2007_(Uradno_glasilo_Obcine_Loska_dolina,_st._48_23.11.2007).

Odlok_o_proracunu_Obcine_Loska_dolina_za_leto_2006_(Uradno_glasilo_Obcine_Loska_dolina,_st._34_20.1.2006).

Odlok_o_spremembah_in_dopolnitvah_odloka o_proracunu_Obcine_Loska_dolina_za_leto_2006_(Uradno_glasilo_Obcine_Loska_dolina,_st._36_14.4.2006).

 

Zaključni računi proračuna Občine Loška dolina:

Zaključni račun proračuna Občine Loška dolina za leto 2022; Uradno glasilo št. 178 / 8.6.2023

Zakljucni_racun_proracuna_Obcine_Loska_dolina_za_leto_2021, Uradno_glasilo_st._166_22.4.2022.

Zakljucni_racun_proracuna_Obcine_Loska_dolina_za_leto_2020., Uradno_glasilo_st.,_157_23.4.2021.

Zakljucni_racun_proracuna_Obcine_Loska_dolina_za_leto_2019, Uradno_glasilo_st._147_5.6.2020.

Zakljucni_racun_proracuna_Obcine_Loska_dolina_za_leto_2018. Uradno_glasilo_st._137_21.6.2019.

Zakljucni_racun_proracuna_Obcine_Loska_dolina_za_leto_2017. Uradno_glasilo_st._126_18.5.2018.

Zakljucni_racun_proracuna_Obcine_Loska_dolina_za_leto_2016. Uradno_glasilo_st._116_21.4.2017.

Zakljucni_racun_proracuna_Obcine_Loska_dolina_za_leto_2015,Uradno_glasilo_st._109_17.5.2016.

Zakljucni_racun_proracuna_Obcine_Loska_dolina_za_leto_2014, Uradno_glasilo_st._103_22.5.2015.

Zakljucni_racun_proracuna_Obcine_Loska_dolina_za_leto_2013. Uradno_glasilo_st._94_22.5.2014.

Zakljucni_racun_proracuna_Obcine_Loska_dolina_za_leto_2012,_. Uradno_glasilo_st._85_26.4.2013.

Zakljucni_racun_proracuna_Obcine_Loska_dolina_za_leto_2011_(Uradno_glasilo_Obcine_Loska_dolina,_st._75_2012).

Zakljucni_racun_proracuna_Obcine_Loska_dolina_za_leto_2010.

Zakljucni_racun_proracuna_Obcine_Loska_dolina_za_leto_2009_(Uradno_glasilo_st._64_18.6.2010).

Zakljucni_racun_proracuna_Obcine_Loska_dolina_za_leto_2007_(Uradno_glasilo_st._55_10.10.2008).

Zakljucni_racun_proracuna_Obcine_Loska_dolina_za_leto_2006.

Odlok_o_zakljucnem_racunu_proracuna_Obcine_Loska_dolina_za_leto_2005_(Uradno_glasilo_st._40_21.12.2006).

 

Polletna poročila o realizaciji proračuna Občine Loška dolina

Poročilo o polletni realizaciji proračuna Občine Loška dolina za leto 2023

Polletno_porocilo_o_realizaciji_proracuna_Obcine_Loska_dolina_za_leto_2021.

Polletno_porocilo_o_realizaciji_proracuna_Obcine_Loska_dolina_za_leto_2020.

 

Ostali akti:

Odlok o občinskih taksah v občini Loška dolina (Uradno_glasilo_st._44_30.6.2007.)

Odlok o spremembah odloka o občinskih taksah v Občini Loška dolina (Uradno_glasilo_st._80_25.1.2013.)

Sklep o načinu financiranja političnih strank v občini Loška dolina (Uradno_glasilo_st._97_8.12.2014.)

Odlok_o_nadomestilu_za_uporabo_stavbnih_zemljisc_(Uradno_glasilo_Obcine_Loska_dolina,_st._3_22.12.2000), Sprememba_odloka_(Uradno_glasilo_Obcine_Loska_dolina,_st._7_20.7.2001), Sprememba_odloka_(Uradno_glasilo_Obcine_Loska_dolina,_st._24_23.12.2003).

 

Začasno financiranje:

Sklep o začasnem financiranju občine Loška dolina v obdobju januar – marec 2024 (Uradno glasilo št. 180 / 22.12.2023)

Sklep o začasnem financirnaju Občine Loška dolina v mesecu aprilu 2023 (Uradno glasilo št. 174 / 24.3.2023)

Sklep o začasnem financiranju Občine Loška dolina v obdobju januar – marec 2022 (Uradno glasilo št. 160 / 14.12.2021)

Sklep o začasnem financiranju Občine Loška dolina v obdovju januar – marec 2021 (Uradno glasilo št. 153 / 9.12.2020)

Sklep o začasnem financiranju Občine Loška dolina v obdobju januar – marec 2020 (Uradno_glasilo_st._141_20.12.2019.)

Sklep o začasnem financiranju Občine Loška dolina v obdobju januar – marec 2019 (Uradno_glasilo_st._131_27.12.2018.)

Sklep o začasnem financiranju Občine Loška dolina v obdobju januar – marec 2018 (Uradno_glasilo_st._121_22.12.2017.)

Sklep o začasnem financiranju Občine Loška dolina v obdobju januar – marec 2017 (Uradno_glasilo_st._112_23.12.2016.)

Sklep o začasnem financiranju Občine Loška dolina v obdobju januar – marec 2015 (Uradno_glasilo_st._97_8.12.2014.)

Sklep o začasnem financiranju Občine Loška dolina v obdobju januar – marec 2014 (Uradno_glasilo_st._90_20.12.2013)

Sklep o začasnem financiranju Občine Loška dolina v obdobju januar – marec 2013 (Uradno_glasilo_st._80_21.12.2012.)

Sklep o začasnem financiranju Občine Loška dolina v obdobju januar – marec 2012 (Uradno_glasilo st._72_16.12.2011.)

Urejanje prostora in varstvo okolja

Prostorski akti:

 

Sklepi o ukinitvi javne posesti in javnega dobra:

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena (Uradno glasilo št. 180  22.12.2023)

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in javne posest (Uradno glasilo št. 180  22.12.2023)

Sklep o ukinitvi javnega dobra, javne posesti in grajenega javnega dobra (Uradno_glasilo_st._151_16.10.2020.)

Sklep o ukinitvi javne posesti in javnega dobra (Uradno_glasilo_st._116_21.4.2017.)

Sklep o ukinitvi javne posesti in javnega dobra (Uradno_glasilo_st._103_2015.)

Sklep o ukinitvi javne posesti (Uradno_glasilo_st._87_28.6.2013.)

 

Komunalni prispevek

Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje občine Loška dolina (Uradno glasilo št. 151, 16.10.202)

 

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje EUP ST 26 IG (Uradno_glasilo_Obcine_Loska_dolina,_st._122_26.1.2018, stran št. 6)

OPPN_EUP_ST_26_IG.

Graficna_priloga

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za severni del EUP VH 02 v občini Loška dolina (Uradno_glasilo_Obcine_Loska_dolina,_st._122_26.1.2018, ,_stran_st._4)

Odlok_o_obcinskem_podrobnem_prostorskem_nacrtu_za_severni_del_EUP_VH_02_v_obcini_Loska_dolina.

Grafične priloge: P.02. P.01. 07. 06. 05. 04. 03. 02. 01.

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za 4 odseke in sicer lokalne ceste Podcerkev – Dane št. 041043, javne poti Knežja Njiva št. 729171, nekategorizirane ceste Nadlesk in Iga vas (Uradno_glasilo_Obcine_Loska_dolina,_st._118_14.6.2017.)

Odlok_o_obcinskem_podrobnem_prostorskem_nacrtu_za_4_odseke_lokalne_ceste_Podcerkev_-_Dane_st._041043,_javne_poti_Knezja_Njiva_st._729171,_nekategorizirane_ceste_Nadlesk_in_Iga_vas.

Grafične priloge: OPPN_LD_ceste.

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Loška dolina št. 4 (Uradno_glasilo_st._120_20.10.2017.)

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Loška dolina št. 3 (Uradno_glasilo_st._111_14.10.2016.)

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP ST 21 CDI – del (Uradno_glasilo_st._111_14.10.2016.)

Grafične priloge: 1. 2-1. 2-2. 3. 4-1. 4-2. 4-3. 5. 6. 7. 8.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP ST 28 IP – SEVER (Uradno_glasilo_st._103_2015.), Priloge k OPPN ST 28 IP – sever: 1_OPPN_ST28IP., 2 , 3_OPPN_ST28IP, 4., 7_OPPN_ST28IP. 6_OPPN_ST28IP. 5_OPPN_ST28IP. 8_OPPN_ST28IP.

Odlok o razglasitvi domačije z mlinom in žago Bajer za kulturni spomenik lokalnega pomena (Uradno_glasilo_st._99_2015.)

Odlok_o_obcinskem_podrobnem_prostorskem_nacrtu_(OPPN)_za_juzno_povezovalno_cesto_Stari_trg_pri_Lozu_v_obcini_Loska_dolina,_Uradno_glasilo_st._92_20.2.2014;

Graficni_del_OPPN.

 

Odlok_o_obcinskem_podrobnem_prostorskem_nacrtu_za_obmocje_Ograde_EUP_ST_02-del.

Graficni_del_OPPN_Ograde.

 

Odlok_o_izlocitvi_dela_naselja_Podloz_in_ustanovitvi_samostojnega_naselja_Sveta_Ana_pri_Lozu_(Uradno_glasilo_Obcine_Loska_dolina,_st._20_10.04.2003).

 

Občinski prostorski načrt občine Loška dolina (OPN):

Odlok_o_obcinskem_prostorskem_nacrtu_obcine_Loska_dolina_(Uradno_glasilo_Obcine_Loska_dolina,_st._78_2012).

 

Spremembe in dopolnitve OPN:

SD OPN 1 Uradno_glasilo_st._87_28.6.2013.

SD OPN 2 Uradno_glasilo_st._106_24.12.2015.

SD OPN 3 Uradno_glasilo_st._116_21.4.2017.

Tehnicni_popravek_1; Graficna_priloga_.

SD_OPN_4

Odlok_o_Obcinskem_prostorskem_nacrtu_(NPB).

NPB – neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače..

 

 

Odlok o plakatiranju in oglaševanju v občini Loška dolina (Uradno_glasilo_st._86_31.5.2013.)

Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v občini Loška dolina (Uradno_glasilo_st._85_26.4.2013.)

Sklep_o_pridobitvi_statusa_grajenega_javnega_dobra_lokalnega_pomena_(Uradno_glasilo_Obcine_Loska_dolina,_st._75_2012).

Odlok_o_ureditvenem_nacrtu_za_Grajski_kompleks_Sneznik_(Uradno_glasilo_Obcine_Loska_dolina,_st._13_10.7.2002).

 

VARSTVO VIROV PITNE VODE

Odlok_o_varstvu_virov_pitne_vode_na_obmocju_obcine_Loska_dolina_(Uradno_glasilo_Obcine_Loska_dolina,_st._8_30.10.2001), Odlok_o_spremembah_odloka_o_varstvu_virov_pitne_vode_na_obmocju_obcine_Loska_dolina (Uradno_glasilo_Obcine_Loska_dolina,_st._119_22.9.2017).

Odlok o razveljavitvi Odloka o spremembah odloka o varstvu virov pitne vode na območu občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška odlina, št. 179, 24.7.2023)

Predkupna pravica:

Odlok_o_predkupni_pravici_Obcine_loska_dolina_na_nempremicninah_(Uradno_glasilo Obcine_Loska_dolina,_st._43_18.6.2007).

Odlok_o dopolnitvah_odloka_o_predkupni_pravici_Obcine_Loska_dolina_na_nepremicninah_(Uradno_glasilo_st._112_23.12.2016).

Odlok_o_dopolnitvah_odloka_o_predkupni_pravici_Obcine_Loska_dolina_na_nepremicninah_(Uradno_glasilo_Obcine_Loska_dolina,_st._101_7.4.2015).

Odlok_o_spremembah_in_dopolnitvah_odloka_o_predkupni_pravici_Obcine_Loska_dolinana_nepremicninah_(Uradno_glasilo_Obcine_Loska_dolina,_st._83_29.3.2013.

Odlok_o_spremembah_in_dopolnitvah_odloka_o_predkupni_pravici_Obcine_Loska_dolina_na_nepremicninah_(Uradno_glasilo_Obcine_Loska_dolina,_st._75_2012).

Odlok_o_spremembah_in_dopolnitvah_odloka_o_predkupni_pravici_Obcine_Loska_dolina_na_nepremicninah_(Uradno_glasilo_Obcine_Loska_dolina,_st._69,_24.6.2011).

Odlok_o_spremembah_in_dopolnitvah_Odloka_o_predkupni_pravici_Obcine_Loska_dolina_na_nepremicninah_(Uradno_glasilo_Obcine_Loska_dolina,_st._55,_10.12.2008).

Odlok_o_spremembah_in_dopolnitvah_Odloka_o_predkupni_pravici_obcine_Loska_dolina_na_nepremicninah_(Uradno_glasilo_Obcine_Loska_dolina,_st._45,_18.7.2007).

Gospodarske javne službe, infrastruktura in promet

Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitve obvezne gospodarske javne službe varstva okolja – oskrba s pitno vodo v občini Loška dolina (Uradno_glasilo_st._161_2022).

Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v občini Loška dolina (Uradno_glasilo_st._161_2022).

Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za ravnanje s komunalnimi odpadki v občini Loška dolina (Uradno_glasilo_st._161_2022).

Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za oskrbo s pitno vodo v občini Loška dolina (Uradno_glasilo_st._147_2020. )

Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v občini Loška dolina (Uradno_glasilo_st._147_2020. )

Sklep o potrditvi elaborata o oblikovanju cen za ravnanje s komunalnimi odpadki v občini Loška dolina (Uradno_glasilo_st._103_2015.)

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine Loška dolina (Uradno_glasilo_st._101_2015.), Sprememba_odloka_(Uradno_glasilo_st._110_17.6.2016).

Sklep o potrditvi cen iz Elaborata o oblikovanju cen za oskrbo s pitno vodo v občini Loška dolina (Uradno_glasilo_st._90_20.12.2013).

Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v občini Loška dolina (Uradno_glasilo_st._85_26.4.2013.)

Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa malih komunalnih čistilnih naprav v občini Loška dolina (Uradno_glasilo_st._84_29.3.2013.)

Odlok_o_ustanovitvi_Javnega_podjetja_Komunala_Cerknica_d.o.o._(Uradno_glasilo_Obcine_Loska_dolina,_st._72_2011)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JP Komunala Cerknica

Odlok_o_oskrbi_s_pitno_vodo_na_obmocju obcine_Loska_dolina_.(Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 27/22.12.2004), Sprememba_odloka_(Uradno_glasilo_st._110_17.6.2016).

Odlok_o_odvajanju_in_ciscenju_komunalnih_odpadnih_in_padavinskih_voda_na_obmocju_Obcine_Loska_dolina.(Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 26/27.10.2004), Sprememba_odloka_(Uradno_glasilo_st._110_17.6.2016).

Pravilnik_o_tarifnem_sistemu_oskrbe_z_vodo_iz_javnih_vodovodov,_odvajanja_in_ciscenja_komunalnih_odpadnih_in_padavinskih_voda_v_Obcini_Loska_dolina(Uradno_glasilo_Obcine_Loska_dolina,_st._53_25.4.2008.)

 

Pravilnik o sofinanciranju nakupa in vgradnje hišnih črpališč komunalnih odpadnih voda na območju občine Loška dolina (Uradno_glasilo_st._151_16.10.2020.)

 

Odlok o o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč na območju Občine Loška dolina (Uradno_glasilo_st._99_2015.)

Odlok o pokopališkem redu v Občini Loška dolina(Uradno glasilo št. 180 / 22.12.2023)

 

Kategorizacija cest:

Odlok_o_spremembah_Odloka_o_kategorizaciji_obcinskih_cest_v_obcini_Loska_dolina_(Uradno_glasilo_st._162_2022).

Odlok_o_spremembah_Odloka_o_kategorizaciji_obcinskih_cest_v_obcini_Loska_dolina_(Uradno_glasilo_st._147_2020).

Odlok_o_spremembah_in_dopolnitvah_odloka_o_kategorizaciji_obcinskih_cest_v_obcini_Loska_dolina_(Uradno_glasilo_Obcine_Loska_dolina,_st._104_18.6.2015).

Odlok_o_spremembah_in_dopolnitvah_odloka_o_kategorizaciji_obcinskih_javnih_cest_v_obcini_Loska_dolina_(Uradno_glasilo_Obcine_Loska_dolina,_st._76_2012).

Odlok_o_spremembah_in_dopolnitvah_odloka_o_kategorizaciji_obcinskih_cest_v_obcini_Loska_dolina_(Uradno_glasilo_Obcine_Loska_dolina,_st._59_19.6.2009).

Odlok_o_kategorizaciji_obcinskih_cest_v_obcini_Loska_dolina_(Uradni_list_RS,_st._98_3.12.1999).

_________________________________________________________________________________________________________

 

Odlok_o_lokalnih_gospodarskih_javnih_sluzbah_v_obcini_Loska_dolina_(Uradno_glasilo_Obrh,_st._155_26.2.2021).

 

Nacrt_razsvetljave_v_obcini_Loska_dolina.

 

Lokalni_energetski_koncept_obcine_Loska_dolina.

 

Odlok_o_ureditvi_javne_sluzbe_zagotavljanja_zavetisca_za_zapuscene_zivali_na_obmocju_obcine_Loska_dolina.

Obrt, malo gospodarstvo, kmetijstvo in turizem

TURIZEM

Odlok_o_turisticni_in_promocijski_taksi_v_Obcini_Loska_dolina_(Uradno_glasilo_Obcine_Loska_dolina,_st._126_2018) .

Odlok_o_turisticni_taksi_v_Obcini_Loska_dolina_(Uradno_glasilo_Obcine_Loska_dolina,_st._99_2015.

Odlok_o_lokalni_turisticni_vodniski_sluzbi_v_obcini_Loska_dolina_(Uradno_glasilo_Obcine_Loska_dolina,_st._73_2012).

Pravilnik_o_sofinanciranju_programov_drustev_s_podrocja_turizma_ v_Obcini_Loska_dolina. (Uradno_glasilo_Obcine_Loska_dolina,_st._62_29.1.2010), Sprememba – Uradno_glasilo_Obcine_Loska_dolina,_st._64_18.6.2010.

Odlok_o_taborjenju_v_obcini_Loska_dolina_(Uradno_glasilo_Obcine_Loska_dolina,_st._23_11.11.2003), Sprememba_odloka_(Uradno_glasilo_Obcine_Loska_dolina,_st._24_23.12.2003).

Pravilnik_o_merilih_za_dolocitev_rednega_in_podaljsanega_obratovalnega_casa_gostinskih_obratov_in_kmetij,_na_katerih_se_opravlja_gostinska_dejavnost_v_obcini_Loska_dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 58, 12.6.2009)

Pravilnik_o_trznem_redu_v_Obcini_Loska_dolina. (Uradno_glasilo_Obcine_Loska_dolina,_st._43_18.5.2007.)

 

KMETIJSTVO

Cenik najema / zakupa zemljišč Občine Loška dolina

Pravilnik o oddajanju stavbnih in kmetijskih zemljišč v lasti Občine Loška dolina v najem (Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 178 – 8.6.2023

Pravilnik_o_oddaji_kmetijskih_zemljisc_v_lasti_Obcine_Loska_dolina_v_zakup_(Uradno_glasilo_Obcine_Loska_dolina,_st._58,_12.6.2009).

Pravilnik_o_ohranjanju_in_spodbujanju_razvoja_kmetijstva_in_podezelja_v_obcini_Loska_dolina_za_programsko_obdobje_2016-2020_(Uradno_glasilo,_st._107_9.2.2016).

 

Javni zavod Snežnik

Odlok_o_ustanovitvi_javnega_zavoda_na_podrocju_kulture_in_turizma_v_Obcini_Loska_dolina_Javni_zavod_za_kulturo_in_turizem_grad_Sneznik_(Uradno_glasilo_Obcine_Loska_dolina_st._42_30.3.2007), Sprememba_odloka_(Uradno_glasilo_Obcine_Loska_dolina_st._101_7.4.2015)., Odlok_o_spremembah_odloka_o_ustanovitvi_javnega_zavoda_za_kulturo_turizem_in_medgeneracijsko_sodelovanje_Sneznik_(Uradno_glasilo_Obcine_Loska_dolina_st._103_22.5.2015) .

Odlok_o_ustanovitvi_javnega_zavoda_za_kulturo,_turizem_in_medgeneracijsko_sodelovanje_Sneznik_(neuradno_precisceno_besedilo).

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, turizem in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 180  22.12.2023)

Zaščita, reševanje in civilna obramba
Na glavno vsebino