Občinski predpisi

Družbene dejavnosti

Družbene dejavnosti

 

Letni programi kulture
Letni programi športa:
Group 108
Popravek odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 122 26.1.2018.)

Group 108

Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Polhek pri Osnovni šoli heroja Janeza Hribarja Stari trg (Uradno glasilo št. 158 2021)

Group 108

Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Polhek pri Osnovni šoli heroja Janeza Hribarja Stari trg Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 119 22.9.2017.

Group 108

Popravek Sklepa o določitvi cen programov v vrtcu Polhek pri Osnovni šoli heroja Janeza Hribarja Stari trg (Uradno glasilo Občine Loška dolina, st. 81 25.1.2013.)

Group 108

Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Polhek pri Osnovni šoli heroja Janeza Hribarja Stari trg (Uradno glasilo Občine Loška dolina,_ št. 80 21.12.2012.)

Group 108

Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Polhek pri Osnovni šoli heroja Janeza Hribarja Stari trg (Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 56 19.12.2008).

Group 108

Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Osnovne šole heroja Janeza Hribarja Stari trg (Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 53 25.4.2008.)

Group 108

Sprememba pravilnika (Uradno glasilo št. 80 21.12.2012.)

Splošni akti občine
Občinski svet in Nadzorni odbor (statut, poslovniki, delovna telesa)

 

Statut Občine Loška dolina
Javne finance (proračuni, zaključni računi, takse)

 

Proračuni Občine Loška dolina:
Group 108
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2013(Uradno glasilo št. 80, 25.1.2013.)
Group 108
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2012, (Uradno glasilo št. 77, 7.9.2012.)
Zaključni računi proračuna Občine Loška dolina:
Polletna poročila o realizaciji proračuna Občine Loška dolina
Ostali akti:
Group 108
Odlok o občinskih taksah v Občini Loška dolina ( Uradno glasilo št. 44, 30.6.2007.)
Group 108
Odlok o spremembah odloka o občinskih taksah v Občini Loška dolina (Uradno glasilo št. 80, 25.1.2013. )
Group 108Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Loška dolina (Uradno glasilo št. 97, 8.12.2014.)
Začasno financiranje:
Group 108
Sklep o začasnem financiranju Občine Loška dolina v obdobju januar – marec 2021 (Uradno glasilo št. 160, 14.12.2021.)
Group 108
Sklep o začasnem financiranju Občine Loška dolina v obdobju januar – marec 2020 (Uradno glasilo št. 141, 20.12.2019.)
Group 108Sklep o začasnem financiranju Občine Loška dolina v obdobju januar – marec 2019 (Uradno glasilo št. 131, 27.12.2018.)
Group 108
Sklep o začasnem financiranju Občine Loška dolina v obdobju januar – marec 2018 (Uradno glasilo št. 121, 22.12.2017.)
Group 108Sklep o začasnem financiranju Občine Loška dolina v obdobju januar – marec 2017 (Uradno glasilo št. 112, 23.12.2016.)
Group 108Sklep o začasnem financiranju Občine Loška dolina v obdobju januar – marec 2015 (Uradno glasilo št. 97, 8.12.2014.)
Group 108
Sklep o začasnem financiranju Občine Loška dolina v obdobju januar – marec 2014 (Uradno glasilo št. 90, 20.12.2013)
Group 108
Sklep o začasnem financiranju Občine Loška dolina v obdobju januar – marec 2013 (Uradno glasilo št. 80, 21.12.2012.)
Group 108
Sklep o začasnem financiranju Občine Loška dolina v obdobju januar – marec 2012 (Uradno glasilo št. 72, 16.12.2011.).
Urejanje prostora in varstvo okolja

 

Sklepi o ukinitvi javne posesti in javnega dobra:

Group 108

 

Sklep o ukinitvi javnega dobra, javne posesti in grajenega javnega dobra (Uradno_glasilo_st._151_16.10.2020.)

Group 108

Sklep o ukinitvi javne posesti in javnega dobra (Uradno_glasilo_st._116_21.4.2017.)

Group 108

Sklep o ukinitvi javne posesti in javnega dobra (Uradno_glasilo_st._103_2015.)

Group 108

Sklep o ukinitvi javne posesti (Uradno_glasilo_st._87_28.6.2013.)

Komunalni prispevek
Group 108
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje EUP ST 26 IG (Uradno_glasilo_Obcine_Loska_dolina,_st._122_26.1.2018, stran št. 6)
Group 108Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za severni del EUP VH 02 v občini Loška dolina
Group 108
Grafične priloge: P.02. P.01. 07. 06. 05. 04. 03. 02. 01.
Group 108
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za 4 odseke in sicer lokalne ceste Podcerkev – Dane št. 041043, javne poti Knežja Njiva št. 729171, nekategorizirane ceste Nadlesk in Iga vas (Uradno_glasilo_Obcine_Loska_dolina,_st._118_14.6.2017.)
Group 108Grafične priloge: OPPN_LD_ceste.
Group 108
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Loška dolina št. 4 (Uradno_glasilo_st._120_20.10.2017.)
Group 108
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Loška dolina št. 3 (Uradno_glasilo_st._111_14.10.2016.)
Group 108Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP ST 21 CDI – del (Uradno_glasilo_st._111_14.10.2016.)
Group 108Grafične priloge: 1. 2-1. 2-2. 3. 4-1. 4-2. 4-3. 5. 6. 7. 8.
Group 108
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP ST 28 IP – SEVER (Uradno_glasilo_st._103_2015.), 
Group 108Odlok o razglasitvi domačije z mlinom in žago Bajer za kulturni spomenik lokalnega pomena
Gospodarske javne službe, infrastruktura in promet
Group 108Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitve obvezne gospodarske javne službe varstva okolja – oskrba s pitno vodo v občini Loška dolina (Uradno_glasilo_st._161_2022).
Group 108
Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v občini Loška dolina (Uradno_glasilo_st._161_2022).
Group 108
Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za ravnanje s komunalnimi odpadki v občini Loška dolina (Uradno_glasilo_st._161_2022).
Group 108
Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za oskrbo s pitno vodo v občini Loška dolina (Uradno_glasilo_st._147_2020.)
Group 108Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v občini Loška dolina (Uradno_glasilo_st._147_2020.)
Group 108Sklep o potrditvi elaborata o oblikovanju cen za ravnanje s komunalnimi odpadki v občini Loška dolina (Uradno_glasilo_st._103_2015.)
Group 108Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine Loška dolina (Uradno_glasilo_st._101_2015.)
Group 108
Sklep o potrditvi cen iz Elaborata o oblikovanju cen za oskrbo s pitno vodo v občini Loška dolina (Uradno_glasilo_st._90_20.12.2013).
Group 108
Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v občini Loška dolina (Uradno_glasilo_st._85_26.4.2013.)
Group 108
Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa malih komunalnih čistilnih naprav v občini Loška dolina (Uradno_glasilo_st._84_29.3.2013.)
Group 108
Pravilnik o sofinanciranju nakupa in vgradnje hišnih črpališč komunalnih odpadnih voda na območju občine Loška dolina (Uradno_glasilo_st._151_16.10.2020.)

 

Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč na območju Občine Loška dolina

 

Kategorizacija cest:
Obrt, malo gospodarstvo, kmetijstvo in turizem

 

Turizem
Volitve in referendumi
Skip to content