Občinska uprava

NALOGE OBČINSKE UPRAVE

Občinska uprava Občine Loška dolina je v skladu s 5. členom Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Loška dolina (Ur. list RS, št. 1/2000) organizirana kot enovit organ.
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih, ki so določeni z Odlokom o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Loška dolina.
Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge na področju:

  • splošnih zadev,
  • normativno – pravnih zadev,
  • upravnih zadev,
  • javnih financ,
  • gospodarskih dejavnosti,
  • družbenih dejavnosti,
  • varstva okolja in urejanja prostora
  • gospodarskih javnih služb in infrastrukture
  • inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva,
  • gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.

Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti občine.

Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino ter nadzoruje, usmerja ter daje navodila za vodenje občinske uprave.

Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.

Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Loška dolina (Ur. list RS, št. 1/2000)

ZAPOSLENI IN NJIHOVE NALOGE

Direktor občinske uprave

Stanislav STERLE, univ. dipl. inž. elektrotehnike

tel: 01 7050 676, stane.sterle@loskadolina.si

Sprejemna pisarna

e naslov: obcina@loskadolina.si

Nataša POJE, dipl. organizator
Strokovna sodelavka
tel: 01 7050 670
faks: 01 7050 680

Družbene dejavnosti

Danica ZRIM, dipl. ekonomist (UN)
Višja svetovalka za družbene dejavnosti
tel: 01 7050 679, danica.zrim@loskadolina.si

Proračun in finance

Lidija NOVAK, dipl. ekonomist (UN)
Višja svetovalka za proračun in finance
tel: 01 7050 682, lidija.novak@loskadolina.si

Splošne zadeve in javna naročila 

ZLATKA TURŠIČ, univ.dipl.prav.

Višja svetovalka za splošne zadeve in javna naročila

tel: 01 7050 678, zlatka.tursic@loskadolina.si

Prostor in gospodarske javne službe

MARTINA MULEC, dipl. org. menedžmenta 

višja svetovalka za prostor in gospodarske javne službe

tel: 01 7050 681, martina.mulec@loskadolina.si

Investicije in projekti 

SIMON TROHA, dipl. ing. strojništva

Višji svetovalec za investicije in projekte

tel: 01 7050 684, simon.troha@loskadolina.si

Stanovanjska dejavnost

mag. MARJETKA TROHA, dipl. ekonomist (UN)

 Svetovalka za splošne in stanovanjske zadeve

tel: 01 7050 683, marjetka.troha@loskadolina.si

Uradne osebe, ki dajejo splošne informacije o upravnih storitvah in drugih javnih storitvah v občinski upravi

Na podlagi 8. člena Uredbe o upravnem poslovanju(Uradni list RS, št. 9/18), objavljam seznam javnih uslužbencev, ki dajajo splošne informacije o upravnih storitvah in drugih javnih storitvah v občinski upravi na Občini Loška dolina uporabnikom ves poslovni čas dajajo osebno, telefonsko ali po elektronski pošti splošne informacije o upravnih storitvah in drugih javnih storitvah naslednji javni usužbenci:

Pomoč strankam – splošne informacije

Nataša Poje, 01/7050-670, obcina@loskadolina.si, Cesta Notranjskega odreda 2, Stari trg pri Ložu, sprejemna pisarna

Seznam uradnih oseb pooblaščenih za odločanje ali vodenje upravnih postopkov po 319. člneu Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb)

Seznam pooblaščenih uradnih oseb, ki so v občinski upravi Občine Loška dolina pooblaščeni za vodenje in odločanje v upravnem postopku

 

 

Na glavno vsebino