Namera za sklenitev neposredne pogodbe

Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, objavlja NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE za prodajo zemljišča s parc. št. 924/1, 924/2 in 341/37 katastrska občina 1638 Knežja njiva.

Datum: 09.07.2021

V skladu s 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. ) Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, ki jo zastopa župan Janez Komidar, objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE za prodajo  zemljišč s parc. št. 924/1, 924/2 in 341/37 katastrska občina 1638 Knežja njiva,

 

1. Prodajalec: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.

2. Predmet prodaje so nepremičnine:  

-  zemljišče s parc. št. 924/1 k.o. 1638 Knežja njiva, stavbno zemljišče v velikosti 20 m2,

-  zemljišče s parc. št. 924/2 k.o. 1638 Knežja njiva, stavbno zemljišče v velikosti 25 m2,

-  zemljišče s parc. št. 341/37 k.o. 1638 Knežja njiva, stavbno zemljišče v velikosti 133 m2.

 

Najnižja ponudbena skupna cena za nepremičnine, ki so predmet prodaje, znaša  4.450,00 €, oziroma 25,00 po m2.

 

3.  Ponudba ali izjavo o interesu za nakup zemljišče se lahko   pošlje na naslov Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu ali po elektronski pošti na naslov obcina@loskadolina.si najkasneje do 2.8. 2021.  

 

4. Ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati predvsem naslednje elemente:

- ime in priimek oziroma firmo kupca ter naslov stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika;

- navedbo nepremičnine, ki jo želi kupiti;

- potrdilo o državljanstvu, kopijo osebnega dokumenta in kopijo davčne številke (fizične osebe);

- izpisek iz sodnega registra (pravna oseba).

 

5. V primeru, da je podanih več ponudb se izvedejo pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

 

6. Celotno kupnino mora kupec poravnati v roku 30 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun prodajalca.  Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla.

 

7. Dodatne informacije o prodaji nepremičnin lahko pridobite na Občini Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, kontaktna oseba: Daliborka Radovanović Jenc, tel. št. 01/7050670 ali elektronska pošta: obcina@loskadolina.siTa e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .  
 

8. Občina Loška dolina si pridružuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti odstopi od pogajanj.

 

9. Drugi pogoji pravnega posla

V ceno nepremičnine ni vključen  DDV, ki ga plača kupec, prav tako kupec plača vse druge stroške v zvezi s prodajo in prenosom lastništva.

 

Prodajna pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 20 dni od dneva objave te namere na enotnem spletnem portalu oziroma na spletnih straneh občine.

 

ŽUPAN

Janez KOMIDAR