Sprememba namenske rabe zemljišča

Oddaja pobud za spremembo namenske rabe zemljišča.

Datum: 09.09.2019

Zaradi javne razgrnitve modelov vrednotenja nepremični, ki jih bo občini posredovala Geodetska uprava RS v javno razgrnitev, bomo razvojne pobude ponovno pobirali, po končani javni razgrnitvi modelov vrednotenja ob koncu leta 2019 oziroma v začetku leta 2020.   

 

 

Namenska raba zemljišč je določena s prostorskimi akti, zato jo lahko spremenimo samo s spremembo prostorskih aktov. Prostorski akti so predpisi, pri pobudi za spremembo namenske rabe prostora ne gre za individualni upravni postopek, v katerem bi se odločalo o vaši pravici, temveč za sodelovanje pri pripravi predpisa, s katerim občina opredeljuje in načrtuje svoj prostorski razvoj.

 

Obrazloženo in dokumentirano pobudo lahko oddate na občino do vključno petka 23.8.2019 na priloženem obrazcu. Rok za oddajo se podaljša do 7.9.2019, po tem datumu pobud ne bomo več sprejemali.

 

Če bo občina ocenila pobudo kot ustrezno, jo bo uvrstila v nadaljnje faze postopka priprave občinskega prostorskega načrta. S strani Ministrstva za okolje in prostor je izdan tudi Priročnik za obravnavo pobud za spremembo namenske rabe zemljišč, ki bo občini služil pri obravnavi pobud, koristen pa je tudi za pobudnike. Priročnik je dosegljiv na spletni strani:    

http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/pomembni_dokumenti/priporocila/prirocnik_pobude_namenska_raba_zemljisc.pdf

 

 

VLOGA