Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Občina Loška dolina objavlja NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE za prodajo zemljišč s parc. št. *8, 1263, 1264, 1265, 1275 vse katastrska občina 1651 Babno Polje,

Datum: 06.07.2018

V skladu s 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. ) Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, ki jo zastopa župan Janez Komidar, objavlja NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE za prodajo  zemljišč s parc. št. *8, 1263, 1264, 1265, 1275 vse katastrska občina 1651 Babno Polje,

 

1. Prodajalec: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.

2. Predmet prodaje je  so nepremičnine:  

-  stanovanjska hiša na parc. št. *8 k.o. 1651 Babno Polje,  velikosti 241 m2, Babno Polje 42, 1386 Stari trg pri Ložu

-  zemljišče s parc. št. 1263 k.o. 1651 Babno Polje, stavbno zemljišče v velikosti 162 m2,

- zemljišče s parc. št. 1264 k.o. 1651 Babno Polje, stavbno zemljišče s kmetijskim delom stavbe v velikosti 133 m2,

- zemljišče s parc. št. 65 k.o. 1651 Babno Polje, stavbno zemljišče v velikosti 133 m2,

- zemljišče s parc. št. 1275 k.o. babno Polje, stavbno zemljišče v velikosti 1.031 m2.

 

Najnižja ponudbena  cena za nepremičnine, ki je predmet prodaje, znaša  29.230,00 €.

 

3.  Ponudba ali izjavo o interesu za nakup zemljišče se lahko   pošlje na naslov Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu ali po elektronski pošti na naslov obcina@loskadolina.si najkasneje do 25.7.2018.  

4. Ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati predvsem naslednje elemente:

- ime in priimek oziroma firmo kupca ter naslov stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika;

- navedbo nepremičnine, ki jo želi kupiti;

- potrdilo o državljanstvu, kopijo osebnega dokumenta in kopijo davčne številke (fizične osebe);

- izpisek iz sodnega registra (pravna oseba).

 

5. V primeru, da je podanih več ponudb se izvedejo pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

6. Celotno kupnino mora kupec poravnati v roku 30 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun prodajalca.  Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla.

7. Dodatne informacije o prodaji nepremičnin lahko pridobite na Občini Loška dolina, cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, kontaktna oseba: Daliborka Radovanović Jenc, tel. Št. 01/7050670 ali elektronska pošta: obcina@loskadolina.siTa e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .  

8. Občina Loška dolina si pridružuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti odstopi od pogajanj.

9. Drugi pogoji pravnega posla

 

Nepremičnine se prodajajo skupaj.

V ceno nepremičnine ni vključen  davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec, prav tako kupec plača vse druge stroške v zvezi s prodajo in prenosom lastništva.

 

Prodajna pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 20 dni od dneva objave te namere na enotnem spletnem portalu oziroma na spletnih straneh občine.

 

ŽUPAN

Janez Komidar