22. redna seja Občinskega sveta občine Loška dolina

V četrtek, 29. 09. 2022, bo potekala 22. redna seja Občinskega sveta občine Loška dolina.

Datum: 22.09.2022

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št  62 – uradno prečiščeno besedilo, št. 88 in 111) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64, 69, 88 in 151) župan Janez Komidar sklicuje 22. redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo v četrtek 29.09.2022 ob 18. uri.  

 

DNEVNI RED:

 

1. Potrditev zapisnika 21.  redne seje, z dne 2.6. 2022

2. Pregled realizacije sklepov

3. Izvolitev predstavnika Občine Loška dolina v volilno (elektorsko) telo za volitve članov državnega sveta

4. Podelitev priznanj Občine Loška dolina v letu 2022

5. Imenovanje namestnika predsednika in članov Občinske volilne komisije

6. Poročilo o poteku večjih investicij, ki jih izvaja Občina Loška dolina

7. Končno poročilo Nadzornega odbora o izvedbi nadzora nad namenskostjo in smotrnostjo proračunskih sredstev Občine Loška dolina za investicijo obnove vodovoda in rekonstrukcijo ceste Lož - Podlož

8. Končno poročilo Nadzornega odbora nad učinkovitostjo in smotrnostjo poslovanja Občine Loška dolina z družbo Tringrad nova d.o.o. in njenimi povezanimi osebami ter z Juretom Mačkom, MA-JU s.p. v obdobju od 2019 do 2021

9. Končno poročilo Nadzornega odbora nad namenskostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev Občine Loška dolina za izvedeno investicijo »Vodooskrba Babno Polje«

10. Pobude in vprašanja