24. redna seja Občinskega sveta občine Loška dolina

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 62 – uradno prečiščeno besedilo in št. 88) in drugega odst. 7. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64 in 88) sklicuje župan 24. redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo v četrtek, 24.4.2014, ob 18. uri v sejni sobi Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.

Datum: 16.04.2014

Dnevni red:1. Potrditev zapisnika 23. redne seje z dne 20.2. 20142. Pregled realizacije sklepov3. Letno poročilo JP Komunala Cerknica d.o.o. za leto 2013Poročilo - komunala4. Letno poročilo javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča Cerknica za leto 2013Poročilo - zdravstveni dom5. Letno poročilo javnega zavoda OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu za leto 2013Poročilo - šola6. Letno poročilo javnega zavoda za kulturo in turizem grad Snežnik za leto 2013Poročilo - Zavod grad Snežnik7. Zaključni račun proračuna Občine Loška dolina za leto 2013Zaključni račun8. Kadrovske zadeve:8a) Soglasje občinskega sveta k imenovanju direktorja zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča Cerknica8b) Mnenje občinskega sveta k imenovanju direktorice Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica9. Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad realizacijo priporočil in nad odpravo nepravilnosti, ki jih je v poročilih o notranji reviziji v Občini Loška dolina za leti 2011 in 2012 podal državni notranji revizor10. Pobude in vprašanjaŽupan Občine Loška dolinaJanez Komidar