21. redna seja Občinskega sveta Občine Loška dolina

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 62 – uradno prečiščeno besedilo in št. 88) in drugega odst. 7. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64 in 88) sklicuje župan 21. redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo v četrtek, 19.12. 2013, ob 18. uri v sejni sobi Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.

Datum: 12.12.2013

Dnevni red:1. Potrditev zapisnika 20. redne seje z dne 3.10. 20132. Pregled realizacije sklepov3. Soglasje k cenam socialno varstvenih storitev – pomoč družini na domu4. Odlok o proračunu Občine Loška dolina za leto 2014 – prva obravnavaPredlog proračuna 2014 - prva obravnava5. Elaborat o oblikovanju cen za oskrbo s pitno vodo v Občini Loška dolina6. Letni program ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Loška dolina za leto 20147. Letni program športa Občine Loška dolina za leto 20148. Kadrovske zadeve:Imenovanje direktorja Javnega zavoda za kulturo in turizem grad Snežnik9. Poročilo nadzornega odbora Občine Loška dolina o opravljenem nadzoru poslovanja proračunskega uporabnika Javni zavod za kulturo in turizem grad Snežnik10. Poročilo nadzornega odbora Občine Loška dolina o opravljenem nadzoru programa 160690002 – nakup zemljišč11. Pobude in vprašanjaINFORMACIJA:1. Poročilo o delu župana in občinske uprave2. Poročilo o potrditvi investicijske dokumentacije3. Obrazložitev JP Komunala Cerknica d.o.o.Župan občine Loška dolinaJanez Komidar