17. redna seja Občinskega sveta občine Loška dolina

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 62 – uradno prečiščeno besedilo) in drugega odst. 7. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64) sklicuje župan občine Loška dolina 17. redno sejo Občinskega sveta občine Loška dolina, ki bo potekala 25.4.2013 ob 18. uri v sejni sobi Občine Loška dolina.

Datum: 18.04.2013

Dnevni red:1. Potrditev zapisnika 16. redne seje z dne 28.3. 20132. Pregled realizacije sklepov3. Predlog odloka o plakatiranju in oglaševanju v Občini Loška dolina – druga obravnava4. Predlog odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Loška dolina – druga obravnava5. Letno poročilo javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča Cerknica za leto 20126. Letno poročilo javnega zavoda OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu za leto 20127. Poslovno poročilo javnega zavoda za kulturo in turizem grad Snežnik za leto 20128. Letno poročilo JP Komunala Cerknica d.o.o. za leto 2012Poročilo - priloga9. Elaborat o oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Loška dolina10. Zaključni račun proračuna Občine Loška dolina za leto 2012Zaključni račun11. Pobude in vprašanjaŽupan Občine Loška dolinaJanez KomidarINFORMACIJA:Poročilo o potrditvi investicijske dokumentacijeINVESTICIJSKI PROGRAM-Gradnja komunalne infrastrukture v naselju Dane-2. fazaPriloga - odgovori na pobude in vprašanjaVabljeni:- člani Občinskega sveta- predsednica Nadzornega odbora- mediji- občinska uprava- direktor ZD Cerknica- ravnateljica OŠ Stari trg pri Ložu- direktor JZ grad Snežnik- direktor JP Komunala Cerknica d.o.o.