15. redna seja Občinskega sveta občine Loška dolina

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 62 – uradno prečiščeno besedilo) in drugega odst. 7. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64) sklicuje župan Janez Komidar 15. redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo v četrtek, 24. 1. 2013, ob 18.00 v sejni sobi Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.

Datum: 17.01.2013

Dnevni red:1. Potrditev zapisnika 14. redne seje z dne 20.12. 20122. Pregled realizacije sklepov3. Predlog odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2013 – druga obravnavaPredlog odloka o proračunu občine Loška dolina za leto 20134. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o simbolih, občinskem prazniku in priznanjih v občini Loška dolina – prva obravnava5. Predlog odloka o spremembah odloka o občinskih taksah v Občini Loška dolina –skrajšani postopek6. Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta7. Letni program ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Loška dolina za leto 20138. Letni program športa občine Loška dolina za leto 20139. Letno poročilo o izvajanju akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta za leto 201210. Poročilo o opravljenem nadzoru področja proračunske porabe 20 – socialno varstvo11. Pobude in vprašanjaŠtevilka: 011-1/2013-1Datum: 15.1. 2013Župan Občine Loška dolinaJanez Komidar