14. redna seja Občinskega svta občine Loška dolina

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 62 – uradno prečiščeno besedilo) in drugega odst. 7. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64) župan sklicuje 14. redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo v četrtek, 20. 12. 2012, ob 18. uri v sejni sobi Občine Loška dolina.

Datum: 14.12.2012

Predlagani dnevni red:1. Potrditev zapisnika 13. redne seje z dne 18.10. 20122. Pregled realizacije sklepov3. Predlog odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Loška dolina4. Cene programov predšolske vzgoje v vrtcu Polhek pri Osnovni šoli heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu5. Soglasje k cenam socialno varstvenih storitev – pomoč družini na domu6. Predlog odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2013 – prva obravnavaPredlog odloka7. Načrt praznjenja greznic na območju Občine Loška dolina8. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter sofinanciranje delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov iz proračuna občine Loška dolina9. Imenovanje nadomestnega člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu10. Pobude in vprašanjaŽupan občine Loška dolinaJanez Komidar