11. redna seja Občinskega sveta občine Loška dolina

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 62 – uradno prečiščeno besedilo) in drugega odst. 7. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64) sklicuje župan11. redno sejo Občinskega sveta občine Loška dolina, ki bo v četrtek, 14. 6. 2012 ob 18.00 uri, v sejni sobi Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.

Datum: 11.06.2012

Dnevni red:1. Potrditev zapisnika 10. redne seje, z dne 19.4. 20122. Pregled realizacije sklepov3. Predlog Odloka o spremembah odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Loška dolina – skrajšani postopek4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v občini Loška dolina – skrajšani postopek5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Loška dolina – skrajšani postopekPriloga6. Soglasje k ceni storitve oskrbe s pitno vodo v občini Loška dolinaPriloga7. Soglasje k cenam storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Loška dolinaPriloga8. Soglasje k cenam storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Loška dolinaPriloga9. Seznanitev z investicijsko dokumentacijo za Obnovo ceste Markovec - Viševek10. Pobude in vprašanja