10. redna seja Občinskega sveta občine Loška dolina

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 62 – uradno prečiščeno besedilo) in drugega odst. 7. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64) sklicuje župan10. redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo v četrtek, 19. aprila 2012 ob 18.00 uri, v sejni sobi Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.

Datum: 17.04.2012

Dnevni red:1. Potrditev zapisnika 9. redne seje, z dne 20.1.20122. Pregled realizacije sklepov3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Loška dolina na nepremičninah – skrajšani postopek4. Letno poročilo Javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča Cerknica za leto 2011Poročilo5. Letno poročilo Javnega zavoda OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg za leto 2011Poročilo6. Letno poročilo Javnega zavoda za kulturo in turizem Grad Snežnik za leto 2011Poročilo7. Letno poročilo JP Komunala Cerknica d.o.o. za leto 2011Poročilo8. Zaključni račun proračuna Občine Loška dolina za leto 2011Zaključni račun za leto 20119. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena10. Sklep o izbrisu stare zastavne pravice11. Poročilo nadzornega odbora Občine Loška dolina o opravljenem nadzoru poslovanja posrednega proračunskega uporabnika OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu – Vrtec Polhek v povezavi s porabo proračunske postavke 19001Poročilo12. Pobude in vprašanjaŽupan Občine Loška dolinaJanez Komidar