8. redna seja Občinskega sveta občine Loška dolina

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št 62) in drugega odst. 7. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64) župan občine Loška dolina sklicuje 8. redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo v četrtek, 15. decembra 2011 ob 18.00 uri, v sejni sobi Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu

Datum: 08.12.2011

Dnevni red:1. Potrditev zapisnika 7. redne seje, z dne 6.10.20112. Pregled realizacije sklepov3. Predlog Odloka o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunala Cerknica – druga obravnava4. Predlog Odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2012– prva obravnavaPredlog proračuna za leto 20125. Predlog Odloka o lokalni turistični vodniški službi v Občini Loška dolina – prva obravnava6. Predlog Odloka o ukinitvi Notranjsko-kraškega regionalnega zavoda za turizem Postojna -skrajšani postopek7. Soglasje k cenam socialno varstvenih storitev – pomoč družini na domu8. Lokalni energetski koncept Občine Loška dolinaLEK9. Ugotovitev o predčasnem prenehanju mandata člana Nadzornega odbora10. Kadrovske zadeve:a) Imenovanje nadomestnega člana nadzornega odborab) Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložuc) Imenovanje člana sveta Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Cerknicad) Imenovanje članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Loška dolina11. Pobude in vprašanjaŽupan občine Loška dolinaJanez Komidar