7. redna seja Občinskega sveta

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 62) in drugega odst. 7. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64) S K L I C U J E M 7. redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo v ČETRTEK, dne 6. oktobra 2011 ob 18.00 uri, v sejni sobi Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.

Datum: 29.09.2011

D N E V N I R E D :1. Potrditev zapisnika 6. redne seje, z dne 23.06.20112. Pregled realizacije sklepov3. Odlok o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela delovnih teles Občinskega sveta Občine Loška dolina4. Odlok o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela Občinskega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu5. Odlok o spremembah in dopolnitvah proračuna Občine Loška dolina za leto 20116. Odlok o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunala Cerknica – prva obravnava7. Podelitev priznanj Občine Loška dolina:a) Zlati grbb) Srebrni grb8. Kadrovske zadeve:- Imenovanje občinske volilne komisije9. Pobude in vprašanjaINFORMACIJA:- Polletno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Loška dolina za leto 2011- Poročilo o delu župana in občinske upraveŽupan Občine Loška dolinaJanez KomidarŠtevilka: 011-32/2011-1Datum: 27. september 2011