6. redna seja Občinskega sveta

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št 62) in drugega odst. 7. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64) sklicujem 6. redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo v ČETRTEK, dne 23. junija 2011 ob 18.00 uri, v sejni sobi Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.

Datum: 16.06.2011

D N E V N I R E D:1. Potrditev zapisnika 5. redne seje, z dne 21.04.20112. Pregled realizacije sklepov3. Odlok o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela delovnih teles Občinskega sveta Občine Loška dolina – prva obravnava4. Odlok o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela Občinskega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu – prva obravnava5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Loška dolina na nepremičninah – skrajšani postopek6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunala Cerknica – skrajšani postopek7. Povišanje cen storitve odlaganja odpadkov v Občini Loška dolina8.a) Poročilo Nadzornega odbora Občine Loška dolina o opravljenem nadzoru postavke 10001 Lokalni zaposlitveni programi – javna dela v letu 2010b) Končno poročilo Nadzornega odbora Občine Loška dolina o opravljenem nadzoru pogodb9. Realizacija pogodbe postopka prodaje zemljišč za izgradnjo trgovskega centra10. Obvezna razlaga 78. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Loška dolina11. Kadrovske zadeve:- Imenovanje predstavnikov v svet Javnega zavoda za kulturo in turizem grad Snežnik12. Pobude in vprašanjaŽupan Občine Loška dolinaJanez KomidarŠtevilka: 011-28/2011-1Datum: 14. junij 2011