5. redna seja občinskega sveta

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št 62) in drugega odst. 7. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64) sklicujem 5. redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo v ČETRTEK, dne 21. aprila 2011 ob 18.00 uri, v sejni sobi Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.

Datum: 13.04.2011

D N E V N I R E D :1. Potrditev zapisnika 4. redne seje, z dne 10.03.20112. Pregled realizacije sklepov3. Potrditev mandata nadomestnemu članu Občinskega sveta Občine Loška dolina4. Zaključni račun proračuna Občine Loška dolina za leto 2010Zaključni račun 20105. Letno poročilo javnega zavoda Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu za leto 2010Letno poročilo OŠ za leto 20106. Letno poročilo Javnega zavoda za kulturo in turizem Grad Snežnik za leto 2010Poslovno poročilo za leto 20107. Letno poročilo javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča Cerknica za leto 2010Poslovno poročilo Zdravstvenega doma Cerknica za leto 20108. Letno poročilo javnega podjetja Komunala Cerknica d.o.o. za leto 2010Letno poročilo JP Komunala Cerknica za leto 20109. Pravilnik o spremembah pravilnika o kriterijih in načinu sprejema otrok v vrtec10. Kadrovske zadeve:a) Imenovanje predstavnika v svet Osnovne šole heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložub) Soglasje k delovni uspešnosti ravnateljice Osnovne šole heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu11. Pobude in vprašanja- INFORMACIJA : Prodaja zemljišča za izgradnjo trgovskega centraŽupan Občine Loška dolinaJanez KomidarŠtevilka: 011-18/2011-1Datum: 7. april 2011