4. redna seja občinskega sveta

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št 62) in drugega odstavka 7. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64) S K L I C U J E M 4. redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo v ČETRTEK, dne 10. marca 2011 ob 18.00 uri, v sejni sobi Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.

Datum: 02.03.2011

D N E V N I R E D:1. Potrditev zapisnika 3. redne seje, z dne 27.1.2011Amandmaji2. Pregled realizacije sklepov3. Odlok o proračunu Občine Loška dolina za leto 2011 (2. obravnava)Predlog proračuna občine Loška dolina za leto 20114. Odlok o razglasitvi domačije Iga vas 28 (EŠD 29259) za kulturni spomenik lokalnega pomena (2. obravnava)5. Ugotovitev o nezdružljivosti s funkcijo člana občinskega sveta6. Imenovanje članov vaških odborov7. Pobude in vprašanjaODGOVORI NA POBUDE IN VPRAŠANJAINFORMACIJA :-Potrditev investicijske dokumentacije DIIP, Izgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki Notranjska – Istra – Kras- Poročilo o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo - lokalne volitve 2010Župan Občine Loška dolinaJanez KomidarŠtevilka: 011-11/2011-1Datum: 1.3.2011