3. redna seja občinskega sveta

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št 62 – UPB1) in drugega odst. 7. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64) sklicujem 3. redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo v ČETRTEK, dne 27. januarja 2011 ob 18.00 uri, v sejni sobi Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.

Datum: 19.01.2011

D N E V N I R E D:1. Potrditev zapisnika 2. redne seje, z dne 16.12.20102. Pregled realizacije sklepov3. Odlok o razglasitvi domačije Iga vas 28 (EŠD 29259) za kulturni spomenik lokalnega pomena (1. obravnava)Predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije za razgrnitev kulturnega spomenika Domačije Iga vas za kulturni spomenik lokalnega pomenaSporazum4. Pravilnik o spremembah pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskega funkcionarja in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov5. Predlog Odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2011 (1. obravnava)Predlog proračuna občine Loška dolina za leto 20116. Letni program ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Loška dolina za leto 20117. Letni program športa Občine Loška dolina za leto 20118. Soglasje k cenam socialno varstvenih storitev – pomoč družini na domu9. Priprava občinskega prostorskega načrta - OPN10. Imenovanje članov Občinskega svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu11. Predlaganje sodnikov porotnikov12. Pobude in vprašanjaŽupan Občine Loška dolinaJanez KomidarŠtevilka: 011-6/2011-1Datum: 18.01. 2011