1. konstitutivna seja

Na podlagi 33. člena statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 62/2010-UPB) in drugega odstavka 7. člena poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Ur. list RS, št. 85/99) sklicuje župan 1. konstitutivno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo v četrtek, 11. novembra 2010 ob 18. uri v sejni sobi Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.

Datum: 04.11.2010

DNEVNI RED:1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana3. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta4. Poročilo mandatne komisijea) Potrditev mandatov novoizvoljenim članom občinskega svetab) Ugovovitveni sklep o izvolitvi župana5. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanjaŽupan občine Loška dolinaJanez Sterle