27. redna seja Občinskega sveta

Na podlagi 22. člena statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 62/2010-UPB) in 11. člena poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Ur. list RS, št. 85/99) sklicuje župan 27. redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo v četrtek, 17. junija 2010 ob 19. uri v sejni sobi Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.

Datum: 11.06.2010

DNEVNI RED:1. Zapisnik 26. redne seje Občinskega sveta2. Pregled realizacije sklepov3. Poslovnik Občinskega sveta občine Loška dolina4. Letno poročilo JP Komunala Cerknica d.o.o.Priloga5. Višina omrežnine kot dodatka k ceni storitve oskrbe s pitno vodoPriloga6. Višina omrežnine kot dodatka k ceni storitve odvajanja in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode7. Delna povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Loška dolina8. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju programov društev s področja turizma v občini Loška dolina9. Kadrovske zadevea. Podelitev priznanja "Zlati grb občine Loška dolina"Prilogab. Podelitev priznanja "Srebrni grb občine Loška dolina"Prilogac. Imenovanje namestnika člana občinske Volilne komisije10. Pobude in vprašanjaINFORMACIJA: Javna razgrnitev in javna obravnava osnutka občinskega prostorskega načrta (OPN) in okoljskega poročila (OP) za celovito presojo vplivov na okolje (CPVO) za OPN občine Loška dolinaŽupan občine Loška dolinaJanez Sterle