26. redna seja Občinskega sveta Občine Loška dolina

Na podlagi 22. člena statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 62/2010-UPB) in 11. člena poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Ur. list RS, št. 85/99) sklicuje župan 26. redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo v četrtek, 22. aprila 2010 ob 19. uri v sejni sobi Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu

Datum: 15.04.2010

DNEVNI RED:1.Potrditev zapisnika 25. redne seje z dne 25.2.20102.Pregled realizacije sklepov3.Poročila predstavnikov imenovanih s strani Občinskega sveta občine Loška dolina za leto 2009Priloge4.Letno poročilo Javnega zavoda OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg za leto 2009Priloga5.Letno poročilo Javnega zavoda za kulturo in turizem grad Snežnik za leto 2009Priloga6.Letno poročilo Javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča Cerknica za leto 2009Priloga7.Osnutek Poslovnika Občinskega sveta občine Loška dolinaosnutek Poslovnikaveljavni Poslovnik8.Zaključni račun proračuna Občine Loška dolina za leto 2009priloga9.Soglasje k cenam socialno varstvenih storitev – pomoč družini na domupriloga10.Kadrovske zadevea. Soglasje k izplačilu stimulativnega dela plače direktorja in pomočnice direktorja za zdravstveno nego Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča – Cerknicab. Soglasje k delovni uspešnosti ravnateljice Osnovne šole heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu11.Pobude in vprašanjaINFORMACIJA: Poročilo o potrditvi investicijske dokumentacije za investicijo »Gradnja komunalne infrastrukture v naselju Markovec«Župan občine Loška dolinaJanez Sterle