22. redna seja Občinskega sveta občine Loška dolina

Na podlagi 22. člena statuta Občine Loška dolina (Ur. list RS, št. 49/99 in 22/00) in 11. člena poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Ur. list RS, št. 85/99) sklicuje župan občine Loška dolina 22. redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo v četrtek, 24. septembra 2009 ob 19. uri, v sejni sobi Občine Loška dolina

Datum: 17.09.2009

z naslednjim dnevnim redom:1. Potrditev zapisnika 21. redne seje, z dne 18.6.2009zapisnik2. Pregled realizacije sklepov3. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Loška dolina – osnutekSpremembe in dopolnitve statutaOsnutek Statuta Občine Loška dolina4. Odlok o koncesiji za obstoječo žičniško napravo na smučišču »Ulaka« - osnutekPredlog odlokaPriloge5. Pravilnik o sofinanciranju programov društev s področja turizma v občini Loška dolinaPredlog pravilnika6. Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkovOsnutek pravilnika7. Sklep o razpisu koncesije za opravljanje pogrebne in pokopališke dejavnosti ter urejanje pokopališč na območju občine Loška dolina8. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomenaSkicePredlog sklepa9. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomenaPredlog sklepa10. Kadrovske zadeve:a) imenovanje nadomestnega člana v komisijahb) imenovanje nadomestnega člana stanovanjskega odbora11. Pobude in vprašanjaOdgovor - hrup (obrat Marof)INFORMACIJA: Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Loška dolina za prvo polletje leta 2009Bilance