20. redna seja Občinskega sveta občine Loška dolina

Na podlagi 22. člena statuta Občine Loška dolina (Ur. list RS, št. 49/99 in 22/00) in 11. člena poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Ur. list RS, št. 85/99) sklicuje župan občine Loška dolina 20. redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo v četrtek, 21. maja 2009 ob 19. uri, v sejni sobi Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu

Datum: 14.05.2009

z naslednjim dnevnim redom:1. Potrditev zapisnika 19. redne seje, z dne 23.04.20092. Pregled realizacije sklepov3. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2008Poročilo4. Letno poročilo javnega zavoda Zdravstveni dom Dr. Božidarja Lavriča Cerknica za leto 2008Poročilo5. Letno poročilo Javnega zavoda za kulturo in turizem Grad Snežnik za leto 2008Poročilo6. Letno poročilo javnega zavoda OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg za leto 2008Poročilo7. Letno poročilo Javnega podjetja Komunala Cerknica d.o.o. za leto 2008Poročilo8. Osnutek odloka o zaključnem računu proračuna Občine Loška dolina za leto 2008Splošni delPosebni delNRPBilanca-splošni delBilanca - posebni delBilanca - NRPodlok9. Poročila predstavnikov imenovanih s strani Občinskega sveta občine Loška dolina za leto 2008Poročila10. Soglasje k povišanju cen storitev ravnanja s pitno vodoGradivo11. Kadrovske zadeve:- Prenehanje mandata članu Občinskega sveta občine Loška dolinaPriloga12. Pobude in vprašanjaOdgovori na vprašanja s pretekle seje:problem zemljišč v Babnem polju, telefonski signali v Babnem poljuINFORMACIJA: Poročilo o izvajanju programov športa za leto 2008