19. redna seja Občinskega sveta občine Loška dolina

Na podlagi 22. člena statuta Občine Loška dolina (Ur. list RS, št. 49/99 in 22/00) in 11. člena poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Ur. list RS, št. 85/99) sklicuje župan občine Loška dolina 19. redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo v četrtek, 23. aprila 2009 ob 19. uri, v sejni sobi Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu

Datum: 20.04.2009

z naslednjim dnevnim redom1. Potrditev zapisnika 18. redne seje, z dne 05.03.20092. Pregled realizacije sklepov3. Občinski program varnosti občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke z oceno varnostnih razmer na območju občine Loška dolina4. Pravilnik o merilih za določitev rednega in podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v občini Loška dolinapriloga5. Pravilnik o oddaji v zakup kmetijskih zemljišč v lasti Občine Loška dolinapravilnikcenik6. Soglasje k dopolnitvi statuta javnega zavoda Zdravstveni dom Dr. Božidarja Lavriča Cerknicastatutpriloge7. Kadrovske zadeve:7a. Soglasje k delovni uspešnosti direktorja Zdravstvenega doma DR. Božidarja Lavriča – Cerknicapriloge7b. Soglasje k delovni uspešnosti ravnateljice Osnovne šole heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložupriloge7c. Mnenje k imenovanju direktorice Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica7d. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda ZD Dr. Božidarja Lavriča Cerknica za naslednje mandatno obdobjepriloga8. pobude in vprašanjaŽupan Občine Loška dolinaJanez Sterle