Javno zbiranje ponudb za prodajo lesa na panju

Občina Loška dolina, cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO LESA NA PANJU.

Datum: 19.07.2019

Javno zbiranje ponudb za prodajo lesa na panju

1. PRODAJALEC: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, Stari trg pri Ložu

 2. PREDMET PRODAJE:  Predmet prodaje je les na panju:

-  na nepremičnini s  parc. št. 1706/160 k.o. 1636 Lož in sicer prodaja 47 dreves iglavcev   in 13 dreves listavcev oziroma 198,4 m3 iglavcev in 0,7 m3 listavcev, skupaj 199,1 m3 izbranega in označenega drevja v skladu z  Odločbo o odobritvi poseka izbranih dreves št. 3408 -05-2528- A155/19-1, ki jo je dne 11.06. 2019 izdal Zavod za gozdove Slovenije

Posekati je potrebno le drevesa, ki so izbrana in označena s strani Zavoda za gozdove Slovenije. Vsi stroški v zvezi z izvedbo sečnje in spravilom lesa, vzpostavitvijo gozdnega reda ter ostalih gozdnih del bremenijo kupca. Kupec kot ponudnik mora biti hkrati tudi izvajalec sečnje in spravila lesa oziroma od njega pooblaščena ustrezno opremljena in usposobljena fizična ali pravna oseba. Sečnja drevja in  spravilo lesa  mora biti izvedeno v skladu s odločbami Zavoda za gozdove Slovenije najkasneje do 31.12.2019.

3.  VRSTA PRAVENGA POSLA:

Pogodba o prodaji lesa na panju.

4. IZHODIŠČNA CENA

Izhodiščna cena za predvidene količine lesa znaša 12.000,00 EUR.

V izhodiščni ceni ni zajet 22% DDV, ki ga plača kupec.

5. NAČIN IN ROK PLAČILA KUPNINE:

Uspešni ponudnik (kupec) je dolžan poravnati kupnino v enkratnem znesku v roku osem (8) dni od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe. Plačana varščina se uspešnemu ponudniku oziroma kupcu všteje v kupnino v kupoprodajni pogodbi. Vplačana varščina se ne obrestuje.

Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla. Kupoprodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec kupnine ne plača v navedenem roku. Občina Loška dolina ima v tem primeru pravico obdržati varščino, ki jo je uspešni ponudnik plačal v postopku javnega zbiranja ponudb. Izbrani ponudnik lahko začne sečnjo po celotnem plačilu kupnine.

6. VPLAČILO IN VRAČILO VARŠČINE:

Varščina znaša 10% od ponujene cene (brez DDV) in jo je potrebno vplačati na TRR Občine Loška dolina št.: 01265-0100002634 z navedbo »Varščina za nakup lesa«. Plačilo varščine pred začetkom odpiranja ponudb je pogoj za upoštevanje ponudbe. Neizbranim ponudnikom prodajalec varščino vrne brez obresti po končanem postopku javnega zbiranja ponudb, in sicer najkasneje v roku 5 dni od dneva odprtja prispelih ponudb;

7. POGOJI PRODAJE

Predmetno premično premoženje (les na panju) se prodaja kot zaokrožena celota po načelu Videno – kupljeno in je prosto vseh bremen. Kupec kot ponudnik mora biti hkrati tudi izvajalec sečnje oziroma od njega pooblaščena ustrezno opremljena in usposobljena fizična ali pravna oseba.

Ponudniki so dolžni k ponudbi priložiti navedbo ponujene cene brez DDV, ki ne sme biti manjša od izhodiščne cene, ponudnik pa lahko navede višjo ceno od izhodiščne. Vse stroške sečnje, gradnje potrebnih vlak, spravila in prodaje lesa, vzpostavitvijo gozdnega reda ter ostalih stroškov gozdnih del nosi kupec.

Kupec mora spoštovati določila odločbe Zavoda za gozdove Slovenije iz 2. točke javnega zbiranja ponudb. Odločba je priloga javnega zbiranja ponudb.

Izbrani ponudnik (kupec) mora po končani sečnji in spravilu lesa urediti sečišče ter odpraviti oziroma sanirati poškodbe v gozdu in na gozdnih prometnicah oziroma mora gozdno infrastrukturo vrniti v prvotno stanje. Prav tako mora ponudnik po končanih delih odpraviti poškodbe na prometni infrastrukturi, ki so nastale zaradi prevozov v zvezi s spravilom lesa.

8. POGOJI ZA UDELEŽBO V POSTOPKU JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB:

Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo ponudniki:

  • Ki so skladno z veljavnimi predpisi registrirani za opravljanje dejavnosti izvajanja del v gozdovih ( dejavnost sečnje in spravila lesa oziroma gozdnih sortimentov) in prometa z lesom ter izpolnjujejo vse predpisane pogoje za opravljanje navedenih dejavnosti,

  • Ki imajo poravnane vse obveznosti do Občine Loška dolina, na dan oddaje prijave na razpis,

  • Ki imajo poravnane vse obveznosti do države, na dan oddaje prijave na razpis.

Podatke o obveznostih do države oz. Občine Loška dolina, bo prodajalec po uradni dolžnosti pridobil od Finančne uprave Republike Slovenije oz. pristojne službe Občine Loška dolina.

Ponudnik mora izpolniti vse priložene obrazce, ki so sestavni del teg javnega zbiranja ponudb:

Obr. 1: podatki o ponudniku (kupcu) s prilogami:

  • Pooblastilo za zastopanje v postopku javnega zbiranja ponudb, v primeru, da ponudnika zastopa pooblaščenec (original),

  • Registracijo dejavnosti za izvajanje sečnje in spravila lesa: dokazilo o registraciji dejavnosti lahko predložijo ponudniki sami oziroma si ga priskrbi prodajalec sam (izpis iz evidenc AJPES, ki odraža zadnje stanje in ne sme biti izdana pred objavo Javnega zbiranja ponudb),

  • Fotokopija veljavnega osebnega dokumenta (v primeru, da je ponudnik samostojni podjetnik posameznik).

     

Obr. 2: Izjava o ponujeni višini kupnine za les na panju, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene,

Obr. 3: Izjava o izpolnjevanju in sprejemanju vseh pogojev javnega zbiranja ponudb za prodajo lesa na panju,

Obr. 4: Izjava o sposobnosti, usposobljenosti in opremljenosti za izvedbo poseka in spravila lesa.

Vsi zgoraj navedeni obrazci morajo biti v originalu.

Poleg predložitve izpolnjenih obrazcev od obr. 1 do obr. 4, pa mora ponudnik (kupec) k ponudbi priložiti še OBVEZNO PRILOGO:

  • Potrdilo/dokazilo o plačilu varščine (lahko fotokopija).

Ponudnik mora predložiti popolno ponudbo. Rok vezanosti na ponudbo traja vse do vključno 31.12.2019. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj naštete sestavine. Prodajalec ima pravico zahtevati vpogled v originalne dokumenta:

9. POSTOPEK IZBIRE PONUDNIKA:

1. Postopek javnega zbiranja ponudb vodi komisija, ki jo imenuje župan.

2. Odpiranje ponudb bo dne 31.7. 2019 ob 13.00 uri v prostorih Občine Loška dolina.

3. Prepozne ponudbe in ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh ponudbenih elementov, komisija izloči iz postopka. Ponudnike, katerih ponudbe vsebujejo vse elemente, imajo pa pomanjkljivo dokumentacijo, se pozove k dopolnitvi. Rok za dopolnitev je 5 dni od prejema poziva za dopolnitev. Ponudbe, ki ne bodo dopolnjene v roku, se izločijo iz postopka.

4. Kupoprodajna pogodba se sklene z najugodnejšim ponudnikom.

5. Ponudniki bodo o izboru obveščeni najkasneje v roku 10 dni po sprejemu odločitve.

6. Rok vezanosti na ponudbo: do dneva sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom oz. do dne 31.12.2019.

10.  KRITERIJI ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA:

Izbran bo ponudnik, ki bo ob izpolnjevanju vseh pogojev iz razpisa, ponudil najvišjo kupnino nad izhodiščno ceno oziroma v primeru, da bo ponudnik samo eden, vsaj ceno, ki je enaka izhodiščni ceni. Če je med prejetimi ponudniki več najugodnejših ponudnikov, lahko komisija:

- pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali

- opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali

- opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki.

11. SKLENITEV POGODBE Z NAJUGODNEJŠIM PONUDNIKOM:

Občina Loška dolina bo z najugodnejšim ponudnikom sklenila kupoprodajno pogodbo v roku 15 dni od dneva odpiranja pisnih ponudb. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v roku za sklenitev pogodbe iz razlogov, ki so na strani ponudnika, lahko Občina Loška dolina kupcu podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni.

Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, Občina Loška dolina zadrži njegovo varščino, prav tako pa si prodajalec pridržuje pravico povabiti k podpisu pogodbe drugega najugodnejšega ponudnika:

12. NAČIN ODDAJE IN ROK ZA ODDAJO PONUDBE:

Ponudba, ki jo je potrebno oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila. Ponudba mora biti označena na naslovni strani z »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA PRODAJO LESA«, na hrbtni strani pa z navedbo ponudnika in njegovega naslova. Ponudba se pošlje ali osebno odda na naslov Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.

 

ROK ZA ODDAJO PONUDB: Rok za oddajo ponudb je vključno do dne 31.7. 2019 do 12.ure. Za pravočasno se šteje ponudba, ki bo najkasneje do dne 31.7. 2019 do 12. ure prispela po pošti oziroma osebno oddana na naslov Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.  Nepopolne in prepozne ponudbe bodo izločene iz postopka.

 

13. RAZPISNA DOKUMENTACIJA, INFORMACIJE:

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na spletni strani Občine Loška dolina http://www.loskadolina.si. Za informacije lahko pošljete vaša vprašanja na elektronski naslov: obcina@loskadolina.si.

14. OBJAVA:

To javno zbiranje ponudb se objavi na spletni strani Občine Loška dolina, www.loskadolina.si.

 Datum:19.7.2019

Številka: 340-1/2019

 

Razpisna dokumentacija

 

Odločba o odobritvi poseka izbranih dreves

 

Občina Loška dolina

župan

Janez Komidar